نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
جشنواره سال 1382

نفرات برتر مقاله پژوهشی برتر پروتزهای دندانی

.

مقاله پژوهشی برتر پروتزهای دندانی

خلاصه

  با توجه به تا ٔ ثیر تکنیک های مختلف قالبگیری بر دقت ابعادی کست نهایی و اختلاف نظر در مورد بهترین تکنیک آن در دندانپزشکی، این تحقیق با هدف بررسی اثر چهار تکنیک قالبگیری بر دقت ابعادی کست نهایی ایمپلنت انجام گرفت.

  در این تحقیق تجربی 5 آنالوگ ایمپلنت بر روی یک مدل لابراتواری تعبیه شده و با کمک آن چهار تکنیک قالبگیری به روش ( open technic ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. چهار تکنیک قالبگیری عبارت بودند از : 1- غیر متصل با تری سوراخدار ( perforated tray + non splinted )، 2- غیر متصل با تری پنجره دار ( open tray + non splinted )، 3- متصل با تری پنجره دار ( open tray + splinted ) و 4- متصل با تری سوراخدار ( perforated tray + splinted ) با هر کدام از تکنیک ها چهار کست نهایی تهیه گردید. دقت ابعادی کست های نهایی تهیه شده با مقایسه فواصل نقاط تعیین شده بر روی آنالوگ های ایمپلنت در سه بعد X ، Y و Z ، همچنین موقعیت فضایی نقاط با فواصل مشابه در مدل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه گیری فواصل تعیین شده توسط دستگاه میکرومتر با دقت میکرون انجام گرفت و اختلاف اندازه ها در کستهای نهایی با مدل لابراتواری توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل آماری Repeated Measure قرار گرفتند.

  چهار تکنیک قالبگیری از لحاظ تا ٔ ثیر بر دقت ابعادی کست نهایی با هم اختلاف معنی دار نداشتند. هیچ یک از چهار تکنیک قالبگیری، موقعیت نقاط تعیین شده بر روی مدل لابراتواری اولیه را به طور دقیق بر روی کست های نهایی ایجاد ننمود، کاربرد روش غیر متصل ( Non splinted ) به علت سهولت اجرا، همچنین کم کردن هزینه های درمانی توصیه می شود. همچنین انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه جهت بررسی امکان افزایش دقت ابعادی کستهای نهایی و نزدیک شدن به شرایط داخل دهانی جهت افزایش تعمیم پذیری کلینیکی ضروری به نظر می رسد.


مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دوره 23، شماره 4، زمستان 1384،صفحات 682- 670 )

  بررسی تا ٔ ثیر تکنیکهای قالبگیری بر دقت ابعادی کست نهایی ایمپلنت


   نویسندگان : دکتر مینو مهشید، دکتر رضا افتخار آشتیانی

نفرات برتر مقاله پژوهشی ارتودانتیکس

.

مقاله پژوهشی برتر ارتودانتیکس

 

  The effect of prostaglandian E2 and calcium gluconate on orthodontic tooth movement and root resorption in rats

 

  Dr. Seifi , Dr. Eslami B. , Dr. Shoja saffar A.

 

  SUMMARY

  Possible modifications in orthodontic tooth movement (OTM) and root resorption as a result as a result of local injection of prostaglandin E2 (PGE2 ) alone and with calcium gluconate ( Ca) formed the aim of the present study. Twenty- four s-week-old male Wister rats were selected and randomly divided into three groups of eight. Both quadrants of the upper jaws of the first group of animals were used, therefore this group comprised two groups: control and normal. The upper left first molars of these eight animals were not placed under orthodontic force and received no injection, to serve as the normal group, considered for root resorption comparison only.

  The control group had localized submucosal injections of normal saline on the buccal side of upper right first molar. In the third group, 0.1 ml of 1 mg/ml PGE2 was injected at the same site and the fourth group received an interaperitoneal injection of 200 mg/ml Ca ( 10%) in addition to the PGE2. All the injections were performed on days 0 and 7. The orthodontic appliance consisted of a closed coil spring ligated to the upper right first molar and incisor, exerting a force of 60g during the 21-day experimental period , after which the animals were sacrificed. Palatal halves were removed for historical examination and for calculation of the amount of root resorption.

  Statistical analysis of data showed a significant ( P < 0.05 ) acceleration in OTM after PGE2 injection compared with the control group. The addition of Ca reduced OTM but a significant increase ( P <0.05 ) was still recorded. A significant difference (P < 0.05) in root resorption was only observed between the PGE2 and normal groups. The findings show the importance of calcium ions working in association with PGE2 in stabilizing root resorption while significantly increasing OTM.


  European Journal Of Orthodontics(2003, 25: 199-204)

نفرات برتر مقاله پژوهشی اندودانتیکس  

.

مقاله پژوهشی برتر اندودانتیکس  

 

 

  Evaluation of Meloxicam (A Cox-2 Inhibitor ) for management of Postoperative endodontic pain: A double-blind Placebo- controlled study


  Dr. Nekoofar MH , Dr. Sadeghi panah M. , Dr. Dehpour AR.

 

  Successful management of endodontic pain represents a continuing challenge. The Purpose of this randomized, double-blind , placebo-controlled, parallel-group trial was to compare the pain reducing effect of oral preparations of meloxicam, piroxicam, and placebo in endodontic emergency patients. A total of 51 patients who presented to the Tehran University endodontic clinic and one private dental clinic were invited to participated. Patients were asked to evaluate their pretreatment pain with a visual-analog scale. After root canal therapy they were randomly assigned to one of three groups: meloxicam, piroxicam, or placebo. Each patient was sent home with a completion of therapy. The results of this study showed no significant differences between efficacy of meloxicam, piroxicam and placebo, but a significant effect of the time factor in reducing postoperative pain in all treatment group was observed.


  Journal of Endodontics (2003, 29(10): 634)

نفرات برتر مقاله پژوهشی بیماری های دهان و تشخیص

.

مقاله پژوهشی برتر بیماری های دهان و تشخیص

 

  مقایسه تاثیر محلول افشرده مورد ( Myrtle ) با پماد هیدروکورتیزون 1% در بهبود ضایعات آفتی دهان


  نویسندگان: دکتر پرویز ترک زبان- دکتر حسین محجوب

 

  چکیده

  استئوماتیت آفتوز عود کننده، بیماری شایعی است که برای بسیاری از بیماران مشکلاتی را به وجود می آورد و تا کنون تلاشهایی برای پیشگیری و درمان آن انجام شده که با موفقیت کمی همراه بوده است. این مطالعه با هدف مقایسه اثرات درمانی محلول افشرده مورد با پماد هیدروکورتیزون 1% بر ضایعات آفتی دهان انجام گرفته است. بررسی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور همراه با دارونما بوده و جامعه مورد مطالعه آن را 95 بیمار مبتلا به آفت تشکیل می داد. بیماران به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. دو گروه دارو و یک گروه پلاسیو دریافت کردند. به گروه اول (33 نفر) پماد هیدروکورتیزون 1% و به گروه دوم (31نفر) محلول افشرده مورد تجویز شد و گروه شاهد(31نفر) هم پلاسیو دریافت کردند. بیماران در طی مدت بهبودی به طور روزانه میزان درد خود را در فرم مربوط به ( Visual analogue scale ) VAS به مدت ده روز یادداشت کردند. زخمها در روزهای اول، سوم ، ششم و دهم پس از درمان با پروب پریودنتال اندازه گیری شد. بیماران گروه هیدروکورتیزون در روز سوم کاهش درد قابل ملاحظه ای را نسبت به گروههای دیگر گزارش کردند و اندازه ضایعه نیز در آنها با گروههای دیگر به طور معنی داری تغییر کرد( P= 0/05179 ). پس از روز ششم، تغییرات اندازه ضایعه در گروه هیدروکورتیزون واضحتر شد و عملا در مقایسه با گروههای دیگر دردی احساس نمی کردند.( VAS = 0/550 ± 0/906 ). در روز دهم (در گروه یاد شده) حدود 100% ضایعات از نظر کلینیکی بهبود یافته بود و هیچ گونه دردی نداشتند ( Vas = 0 ) لیکن در گروه مورد درد تسکین نیافته بود ( VAS = 2/871 ± 1/66 ) و چندان تفاوتی از این نظر با گروه شاهد نداشتند( Vas= 1/032 ± 1/026 ) . درد و اندازه ضایعه در گروهی که هیدروکورتیزون مصرف کردند، سریعتر کاهش پیدا کرد اما چنین اثری در بیماران گروه محلول افشرده مورد و گروه شاهد قابل ملاحظه بود.


  مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ( 1382، دوره 11، پیوست شماره 74:2)

نفرات برتر مقاله پژوهشی پاتولوژی فک و دهان  

.

مقاله پژوهشی برتر پاتولوژی فک و دهان  

  Nucleolar organizer regions in selected odontogenic lesions


  Dr. Masoud Yaghmaei, Mehrdad Firoozi, Arash Shoja saffar

 

  Abstract

  The present study aimed to assess the usefulness argyrophilic nuclear organizer regions ( AgNORs) as quantitative of criteria in the diagnosis of odontogentic cysts and tumors.

  This descriptive cross- sectional study was done on archival paraffin blocks (n = 37), consisting of 10 conventional ameloblastomas, 7 cases of unicystic ameloblastoma, 10 odontogentic keratocysts, and 10 dentigerous cysts all accessioned between 1994 and 2000.

  The findings showed a significant statistical differences among the 4 lesions ( P < 0.001). Conventional and unicystic ameloblastomas had a significantly higher (P < 0.05) number of AgNORs than odontogenic keratocysts and dentigerous cysts. No significant differences were observed within each group of tumors or cysts. The number of AgNORs was also significantly higher (P < 0.005) in the nuclei of basal layer cells of the epithelial lining of keratocysts than in the nuclei of parabasal layer cells. AgNORs in conventional and unicystic ameloblastomas were smaller but more broadly distributed , which may indicate higher proliferative activity.

  AgNORs can be useful in the histopathologic differentiation of ameloblastomas from odontogenic cysts.


  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod(2003 ; 95: 187-92)

نفرات برتر مقاله پژوهشی پروتزهای دندانی

.

مقاله پژوهشی برتر پروتزهای دندانی

 

  In vitro corroosion behavior of biocerami, metallic and bioceramic-metallic coated stainless steel dental implants


  Dr. Fathi MH. , Dr. Salehi M. , Dr. Saatchi A. , Dr. Mortazavi V. , Dr. Moosavi SB.

 

 

  Abstract

  The most common metals and alloys used in dentistry may be exposed to a process of corrosion in vivo that make them cytotoxic. The biocompatibility of dental alloys is primarily related to their corrosion behavior. The aim of this work was to evaluate the corrosion behavior and thus the biocompatibility of the uncoated and coated stainless steels and compare the effect of type of coatings on corrosion behavior.

  Three typees of coating, hydroxyapatite(HA), titanium (Ti), and a double-layer HA/Ti on AISI 316L stainless steel were made. HA coating was produced using plasma-spraying technique and Ti coating was made using physical vapor deposition process. In order to perform a novel double – layer composite coating , a top layer of HA was plasma-sprayed over a physical vapor deposited Ti layer on AISI 316L stainless steel. Structural characterization techniques including XRD , SEM and EDX were used to investigate the microstructure , morphology and crystallinity of the coatings. Electrochemical potentiodynamic tests were performed in physiological solutions in order to determine and compare the corrosion behavior of the coated and uncoated specimens as an indication of biocompatibility.

  Double- layer HA/Ti coating on AISI316L SS had a positive effect on improvement of corrosion behavior. The decrease in corrosion current densities was significant for these coated specimens and was much lower than the values obtained for uncoated and single HA coated specimens. Ti coating on AISI 316L SS also had a beneficial effect on corrosion behavior. The result were compared with the results of corrosion behavior of HA coated commercially pure titanium ( cpTi) and uncoated cpTi.

  These results demonstrated that the double-layer HA/Ti coated 316L SS can be used as an endodontic implant and two goals including improvement of corrosion resistance and bone osteointegration can be obtained simultaneously. 


  (Dental materials( 2003 , 19[3] : 188-19

نفرات برتر مقاله پژوهشی پریودانتیکس

.

مقاله پژوهشی برتر پریودانتیکس

 

  بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیز بیماریهای پیشرفته پریودنتال بر روی پالپ


  نویسندگان: دکتر عباس کمالی، دکتر رضا دیسفانی، دکتر محمد میرزایی

 

  چکیده

  هدف از این مطالعه بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرات بیماریهای پریودنتال بر پالپ دندان است. نوع بررسی، Experimental trial Double blind می باشد. در این مطالعه چهل دندان با ضایعه پیشرفته پریودنتالی (10-8 میلی متر از دست دادن اتچمنت) بدون هیچ گونه پوسیدگی و پرکردگی، انتخاب گردیدند. این دندانها از بیست بیمار( 12 زن و 8 مرد) با متوسط سنی 35 سال خارج شدند. پس از تهیه مقاطع میکروسکوپی و بررسی عناصر پالپی، توسط پاتولوژیست، نتایج زیر گزارش گردید. تنها شش دندان (15%) دارای پالپ طبیعی بودند و باقی پالپ ها از التهاب خفیف تانکروز کامل را نشان دادند، به طوری که هفت نمونه (5/17 %) نکروز کامل، دو نمونه (5%) التهاب مزمن، سه نمونه(5/7%) التهاب مزمن همراه با اگزودای فراوان، چهار نمونه (10%) التهاب مزمن همراه با نواحی از نکروز، 11 نمونه(5/27%) التهاب مزمن همراه تغییرات دیستروفیک، شش نمونه (15%) آتروفی و در یک نمونه (5/2%) آتروفی به همراه نکروز مشاهده شد. بنابر انی در ضایعات پیشرفته پریودنتال، درمانهای اندودانتیک ئذ موارد خاصی ضروری به نظر می رسند.


  مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان( 1381، دوره 14، شماره 3: 37-30)

نفرات برتر مقاله پژوهشی جراحی دهان و فک و صورت

.

مقاله پژوهشی برتر جراحی دهان و فک و صورت

 

  ارزیابی تاثیر اوراکتومی بر روند ترمیم زخم نسج نرم و سخت در موش  


 نویسندگان:  دکتر بهزاد هوشمند، دکتر بیژن موحدیان، دکتر بهنام اسلامی، دکتر محمد مشرف، دکتر حمید کسایی، دکتر نعمت اله کلاه قوچی

 

  چکیده

  هدف از این مطالعه ارزیابی هیستولوژیکی و هیستومورفومتریکی روند ترمیم زخم نسج نرم و سخت در موشهایی است که تحت عمل جراحی برداشته شدن دو طرفه تخمدانها قرار گرفته اند.

  در این مطالعه تجربی تعداد بیست عدد موش از نژاد اسپراک- داولی و به صورت هم شکم انتخاب و در دو گروه تست و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تست تحت عمل جراحی برداشتن دو طرفه تخمدانها و گروه کنترل Sham operated شدند. پنج ماه پس از عمل یک دیفکت در ناحیه لثه ای پنج میلی متر پایینتر از حاشیه لثه ای ناحیه دندان اینسایزور راست فک پایین به عمق پنج میلی متر و قطر 3/1 میلی متر ایجاد و در فواصل زمانی یک، چهار، هفت، 21 و 42 روز حیوانات قربانی و مقاطع هیستولوژیکی تهیه شدند. بررسی هیستولوژیکی شامل تشکیل لخته، درجه و نوع التهاب، بافت جوانه ای و میزان و ماهیت استخوان تشکیل شده بود.

  نتایج نشان دادکه در روزهای اول، النهاب در گروه کنترل بیش از گروه تست بود اما این روند به تدریج در دو گروه یکسان شدند. بافت فیبروزه تشکیل شده در نمونه ها در روز هفتم در گروه کنترل بیشتر از گروه تست بود. تشکیل اسنخوان جدید در حواشی دیفکت استخوانی در هر دو گروه واضح و در 21 روز تشکیل Woren bone در هر دو گروه مشاهده گردید. استخوان تشکیل شده در روز 42 در هر د. گروه از نوع لاملار بود اما مطالعات هیستومورفومتریک نشان داد که از نظر میزان تشکیل استخوان در گروه کنترل بیشتر از گروه تست بود.

  این مطالعات نشان داد که روند ترمیم زخم بافت نرم در موشهایی که تخمدانهایشان درآورده شده بود، کاهش و مقدار بافت استخوانی تازه تشکیل شده در زخم نسج سخت نیز کاهش یافته بود.


  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان (1382، دوره 10، پیوست شماره 3: 16-9)

نفرات برتر مقاله پژوهشی دندانپزشکی ترمیمی

.

مقاله پژوهشی برتر دندانپزشکی ترمیمی

  ارتباط ضخامت دنتین باندینگ رزینی با میزان انقباض پلیمریزاسیون( طراحی روش)


  نویسندگان: دکتر طاهره سادات جعفر زاده، دکتر محمد عرفان، پروفسور دیوید وانس، آرنولد کش

 

  چکیده

  دنتین باندینگ رزین ها معمولا بدون فیلر هستند، انقباض ناشه از پلیمریزاسیون آنها قابل ملاحظه می باشد و می تواند سبب تولید تنش داخلی( Internal stress ) در باندینگ رزین و در نهایت پارگی حد فاصل بین رزین کامپوزیت و عاج گردد. این مطالعه با هدف طراحی یک روش مناسب جهت اندازه گیری میزان انقباض ناشی از پلیمریزاسیون در رزین های بدون فیلر و در ضخامتهای بسیار نازک و نیز بررسی اثر ضخامت بر میزان انقباض و با استفاده از یک باندینگ رزینی به نام multipurpose 3M Scotchbond انجام شد. هدف اول از این مطالعه بررسی و ایجاد روشی مناسب برای اندازه گیری انقباض ناشی از پلیمریزاسیون خطی رزین ها در ضخامتهای مختلف، بخصوص در لایه های نازک بود، زیرا باندینگ ها عملا در ضخامتهای نازک به کار می روند و جهت کنترل انقباض ناشی از پلیمریزاسیون آنها نیاز به روشی است که بتواند آن را به صورت کمّی اندازی گیری نماید. برای رفع مشکلات به وجود آمده جهت اندازه گیری انقباض باندینگ رزین ها بخصوص در ضخامتهای نازک از روش رینگ و برای اولین بار از روش غیر تماسی لیزری استفاده گردید. به منظور بررسی رابطه بین ضخامت باندینگ رزین و میزان انقباض، آنالیز رگرسیون به کار برده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصله نشان داد که یک رابطه مستقیم لگاریتمی بین ضخامت باندینگ رزین و انقباض آن وجود دارد. دستگاه طراحی شده جهت اندازه گیری انقباض در ضخامتهای پایین، دقیق و حساس بود و ثابت کرد که با افزایش لگاریتم ضخامت باندینگ رزین، میزان انقباض آن افزایش می یابد.


  مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران(1381، دوره 15، شماره 2: 55-46)

نفرات برتر مقاله پژوهشی دندانپزشکی کودکان

.

مقاله پژوهشی برتر دندانپزشکی کودکان

  مقاومت برشی کامپوزیت باند شده به عاج دندانهای شیری پس از تابش لیزر Nd: YAG


  نویسندگان: دکتر علی کوثری، دکتر بهمن سراج، دکتر نیلگون پاسدار

 

  چکیده

  به دلیل تفاوتهایی که در ترکیب و مورفولوژی عاج در دندانهای شیری و دائمی وجود دارد، لازم است اصلاحاتی در فنون باندینگ به منظور افزایش استحکام باند رزین های کامپوزیتی به سطح عاجی در دندانهای شیری انجام شود. استفاده از اشعه لیزر جهت ایجاد تغییرات ساختمانی و شیمیایی در سطوح عاجی، مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه جهت ارزیابی استحکام برشی کامپوزیت متصل شده به عاج دندانهای شیری پس از استفاده از لیزر Nd: YAG به همراه اسید اچینگ، جهت Conditioning انجام شده است، بدین منظور عاج محیطی سطوح باکال یا لینگوال در شصت دندان خلفی خارج شده شیری اکسپوز و در حد ششصد گریت با کاغذ Sic پرداخت گردید. دندانها به طور تصادفی در سه گروه متشکل از بیست دندان قرار گرفتند. در گروه اول ژل اچینگ، پرایمر و ادهزیو از سیستم Scotchbond Multipurpose (SMP) و در گروه دوم لیزر با توان 6/1 وات، انرژی هشتاد میلی ژول و در گروه سوم لیزر با مشخصات دو وات و صد میلی ژول به کار رفت. در گروه دوم و سوم نیز پس از تابش لیزر، اسیداچ، پرایمر و ادهزیو سیستم SMP به کار گرفته شدند. پس از انجام آزمایشات لابراتواری لازم، میانگین استحکام باند بر حسب مگاپاسکال در گروه اول 3/5 ± 9/20 ، در گروه دوم 31/6 ± 82/23 و در گروه سوم 59/5 ± 58/26 بود. نتایج آزمونهای آماری Scheffe , Turkey , ANOVA نشان داد که استحکام باند در گروه سوم به طور معنی داری بالاتر از گروه اول بود، همچنین میزان شکستهای کوهزیو عاج به طور معنی داری در گروههای دوم و سوم نسبت به گروه اول بالاتر بود که نشان دهنده قدرتهای باند بالاتر در این گروهها می باشد. میکروگراف های تهیه شده از سطوح تحت تابش لیزر توسط SEM حاکی از ایجاد سطحی متخلخل و نامنظم می باشد که می تواند باند مکانیکی کامپوزیت را افزایش دهد.


  مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران( 1381، دوره 15، شماره 1: 55-46)

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی ارتودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی ارتودانتیکس

  

  رتراکشن سریع دندان کانین از طریق دیستراکشن الیاف لیگامنت پریودنتال و مقایسه آن با روشهای ارتودنسی معمول و کورتیکومی


  استاد راهنما: دکتر زهره هدایتی

  پژوهشگر: دکتر حسین مهربان مقدم

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

  چکیده

  در این مطالعه سرعت حرکت دیستالی دندان کانین ماگزیلا، از طریق Distraction الیاف پریودنتال مورد ارزیابی کلینیکی قرار گرفته و با روشهای ارتودنسی معمول و ارتودنسی توام با کورتیکوتومی مقایسه گردیده است. ضمن اینکه طرح جدیدی از دستگاه رترکشن کانین که کفایت روش فوق را داشته باشد، ارائه و بررسی می گردد.

  مطالعه روی ده بیماری که به روش نمونه گیری انتخابی در دسترس از میان مراجعان به بخش تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز، انتخاب گردیده بودند، صورت گرفت.

  دراین مطالعه نشان داده شده است که امکان حرکت سریع دندان به محل فضای حاصل از Extraction (بعد از یک جراحی Minor در استخوان اینترسپتال که همزمان با Extraction صورت می گیرد) وجود دارد. جهت تحقیق این هدف دستگاهی Segmental, Bone, Tooth و Rigid طراحی و بکار گرفته شد که امکان رترکشن سریع کانین به میزان 75/0 میلی متر در روز را داشته باشد.

  میزان حرکت کانین و مولر اول ماگزیلا، بر اساس فتوکپی از کست های مطالعه و سوپرایمپوزیشن آنها روی نقطه مدیال روگای سوم و خط میدپالاتل به عنوان مرجع ، محاسبه و ارزیابی گردید و جهت ارزیابی میزان Tipping دندان کانین، از سوپرایمپوزیشن رادیوگرافیک پانورامیک استفاده گردید. جهت ارزیابی مشکلات پریودنتال و اندودنتیک از فیلم پری اپیکال و معاینات کلینیکی از جمله؛ Vitality test, Percusion test, Probbing test ( تست سرما و گرما) استفاده شد.

  یافته های کلینیکی و ارزیابی رادیوگراف ها، قالبهای مطالعه و فتوگراف ها، نشان داد که کانین ها در مدت دو هفته به میزان 54/0 ± 25/6 میلی متر دیستاله شده اند در صورتی که حرکت مزیالی مولر اول ( Anchorage loss ) بسیار حداقل و به میزان 18/0 ± 14/0 میلی متر بوده است که نتایج نسبت به روش ارتودنسی معمول و روش ارتودنسی توام با کورتیکوتومی بسیار مطلوبتر می باشد.هر چند حرکت دیستالی دندان کانین، با درجاتی از Tipping همراه بود( 75/3 ± 81/9 )ولی در مقایسه با روشهای ارتودنسی معمول به طریق [(SM) , (CON)] Sliding و ارتودنسی همراه با کورتیکوتومی ، از میزان کمتری برخوردار بوده است. استخوان آلوئولار جدید در اطراف پریودنتال لیگامنت سمت مزیال دندان کانین در طی رترکشن و بعد از آن به سرعت ایجاد و Remodel شده به طوری که بعد از سه ماه کاملا بالغ و غیر قابل افتراق از استخوان آلوئولار ابتدایی می باشد. هیچ گونه شواهد کلینیکی و رادیوگرافیک مبنی بر ایجاد ضایعه پریودنتال و یا مشکلات و ضایعات اندودنتیک و تحلیل ریشه در طی و بعد از Distraction مشاهده نگردید.

  در این مطالعه، نشان داده شد که لیگامنت پریودنتال، کاملا شبیه به سوچور میدپالاتال در باز کردن سریع کام، می تواند Distract گردد و کانین ها را می توان بر اساس این مفهوم به سرعت Retract کرد، بدون اینکه مشکلات Significant عارض شود. ضمن اینکه دستگاه طراحی و معرفی شده می تواند به طور موثری اهداف فوق را تامین نماید.

نفرات برتر پایان نامه تخصصی دوره اندودانتیکس

.

پایان نامه تخصصی برتر  دوره اندودانتیکس

  مطالعه سمّیت سلولی دو ماده Root MTY و سیمان پرتلند در مقایسه با Pro root MTA و اثر کموتاکتیک سه ماده Root MTA ، سیمان پرتلند و White pro root MTA در مقایسه با Pro root MTA


  استاد راهنما: دکتر محمدرضا شریفیان، دکتر فرهید همت زاده

  پژوهشگر: دکتر مهرنوش قبادی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  MTA ماده ایست که اخسرا در درمانهای اندودنتیک بکار می رود. کاربردهای آن شامل ترمیم پرفوریشن ، ماده پرکردگی معکوس، درمان پالپ زنده، ایجاد سد آپیکال در دندانهای با آپکس باز، ماده پر کننده تحلیلهای داخلی و کاربردهای دیگر می باشد. خواص مطلوب بیولوژیک این ماده در مطالعات مختلف In vivo و In vitro کاملا ثابت شده است. هدف از این مطالعه بررسی سمیّت سلولی و اثر کموتاکتیک سیمان پرتلند، Root MTA ( MTA ساخته شده در ایران) و Pro MTA می باشد.

  در صورت تشابه قابلیت پذیرش نسجی این مواد با MTA ، پس از انجام مطالعات گسترده تر Invitro و Invivo می توان به ماده ای ارزان و در دسترس با کیفیتی مشابه MTA رسید.

  جهت بررسی سمیّت سلولی، عصاره های موادمورد مطالعه در لحظه مخلوط کردن، چهار ساعت ، 24 ساعت و هفت روز پس لز مخلوط کردن در مجاورت سلول های فیبربلاست L929 موش یا فیبروبلاست انسان HGF) ) قرار گرفتند و پس از گذشت زمان مجاورت و بررسی مستقیم سلول ها زیر میکروسکوپ، به یکی از روشهای سنجش MTT ، Neutral red یا Crystal violer رنگ آمیزی شدند.

  نتایج نشان داد که مواد مورد مطالعه در مقایسه با گروه کنترل منفی سمّی نبوده و در هر دو نوع سلول و روش رنگ آمیزی MTT یا NR با گروه کنترل مثبت، اختلاف جهت بررسی کموتاکسی ، نوتروفیل های خون انسان به عصاره های مواد مورد مطالعه از طریق فیلتر میکروپور مجاور شدند تا میزان حرکت نوتروفیل ها از میان الیاف فیلتر به سمت عصاره های مواد اندازه گیری شود.

  نتایج نشان داد اولا همه مواد مورد مطالعه در محدوده نرمال حرکت نوتروفیلی قرار داشتند و هیچ یک از نوتروفیل های خون انسان اثر کموتاکتیک نداشتند. سیمان پرتلند از نظر سمیّت سلولی و خواص کموتاکتیک قابل مقایسه با MTA می باشد و می توان پس از مطالعات Invivo آن را به عنوان ماده جایگزین MTA مد نظر قرار داد. در ضمن MTA ساخت ایران نیز سمّی نبوده و خواص کموتاکتیک آن در حد مطلوب می باشد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی بیماریهای دهان و تشخیص

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی بیماریهای دهان و تشخیص

 

  بررسی رابطه میکروارگانیسم های گرم منفی بی هوازی با بوی بد دهان


  استادان راهنما: دکتر جمیله بیگم طاهری، دکتر فاطمه فلاح

  پژوهشگر: دکتر محمد علی اوصیا

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

  چکیده

  هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط میکروارگانیسم های گرم منفی بی هوازی با بوی بد دهان می باشد.

  تعداد ٦١ نفر شامل ٣٤نفر با بوی بد دهان و ٢٧ نفر در گروه کنترل مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بر اساس آزمون ارگانولپتیک به وسیله دو دندانپزشک مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت مطالعات میکروبیولوژی از سطح پشتی خلف زبان به وسیله یک سواب چوبی نمونه برداشته شد و سریعا به محیط تایوگلیکولات مایع منتقل شد. پس از انکوباسیون در دمای ٣٧ درجه سانتی گراد به مدت ٤٨-٢٤ ساعت نمونه ها در محیطهای مک کانکی ،بلادآگار ، شکلات آگار و نوترینت آگار کشت داده شدند. از تسن های لابراتواری مناسب مانند کاتالاز، مانیتول، ژلاتیناژ، اکسیداز و DNA از جهت تشخیص افتراقی باکتری های کشت داده شده، استفاده شد. نتایج مطالعه با استفاده از آزمون دقیق فیشر و کای مربع، Mann-Whitney u test و t test ارزیابی شدند. همه تست ها دو دامنه بودند و آلفا، ٠/٠٥ در نظر گرفته شد.

  میکروارگانیسم های گرم منفی بی هوازی مطلق در ٢٤ نمونه گروه مورد(٧٠/١ ٪) و ١١ نمونه گروه کنترل (٤٠/٧ ٪) کشت داده شد که این تفاوت،معنی دار بود(٥/ ٣= OR و ٠/٠٣٦= P ). ٣١ نمونه در گروه مورد (٩١/٢ ٪) و ٢٤ نمونه در گروه کنترل (٨٨/٩ ٪) برای انواع دیگر باکتری های گرم منفی بی هوازی مطلق و یا اختیاری دارای کشت مثبت بودند،( ٣/٣= OR و ٠/٠٨٣= P ).

  تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه از نظر کشت مثبت برای فوزوباکتریوم ، باسیل های فوزی فوم، پره وتلا، هموفیلوس، اسپیریلیوم و کینگلا به دست نیامد، اما برای باکتروئید (٣/٣= OR و ٠/٠٨٣= P ) و نایسریا (٠/٤= OR و ٠/٠٨٤= P ) تفاوت وجود داشت.

  نتایج بررسی نشان داد که بین میکروارگانیسم های گرم منفی بی هوازی مطلق با بوی بد دهان ارتباط وجود دارد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان

  بررسی ایمونو هیستو شیمیایی Expression پروتئین p27 در Adenoid cystic carcinoma و Pleomorphic adenoma در غدد بزاقی


  استادان راهنما: دکتر محمد اسلامی، دکتر فرشته بقایی نائینی ، دکتر فرخ تیرگری

  پژوهشگر: دکتر فاطمه شاهسواری

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  شناسایی بیولوژی تومورهای غدد بزاقی می تواند در امر تشخیص، درمان و تعیین پیش آگهی آنها راهنمای خوبی باشد. پروتئین p27 مهار کننده کینازهای وابسته به سایکلین بوده و با اتصال به کمپلکس Cyclin E/CDK2 مانع عبور سلول از مرحله GI به S می شود و در نتیجه چرخه سلولی را متوقف می کند و چنانچه این مهار برداشته شود، تکثیر سلولی افزایش خواهد یافت. جهت شناخت تاثیر احتمالی این نشانگر در روند تومورزایی در پلئومورفیک آدنوما ( PA ) و آدنوئید سیستیک کار سینوما ( ACC ) قرار شد که p27- Expression را در این دو تومور غدد بزاقی، اولی خوش خیم( pA ) و دومی بدخیم ( ACC ) مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی بیولوژی این تومورها و نقش این مهارکننده در آنها و نیز بررسی تفاوت احتمالی Expression این پروتئین در یک تومور بدخیم در قیاس با یک تومور خوش خیم و احتمالا نقش کمک کننده آن در افتراق این دو ضایعه در مواردی که تشخیص میکروسکوپی آن مشکل می باشد. در این مطالعه رابطه احتمالی موجود بین P27 expression و Grading در ACC نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  تعیین و مقایسه فراوانی نسبی و شدت رنگ پذیری سلول های تومورال توسط آنتی بادی P27 در PA و ACC هدف اصلی می باشد. به همین دلیل 22 عدد بلوک پارافینه مربوط به 11 نمونه ACC و 11 نمونه PA از آرشیو بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران و انیسیتو کانسر انتخاب شد. از این بلوک ها مقاطعی تهیه گردید و با روش ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی P27 رنگ آمیزی شدند. سپس توسط آنالیز تصویری کامپیوتری ( CAS 200 ) فراوانی سلول های تومورال رنگ پذیرفته ( Labeling Index = LI ) و شدت رنگ پذیری سلول های تومورال محاسبه شد. آنالیزهای آماری با نرم افزار SPSS 11.5 و با استفاده از آزمونهای t ، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز آزمون غیر پارامتریک Kruskal- wallis انجام شدند و P < 0/05 معنی دار فرض شد نتایج حاصل نشان می دهد که بین LI و شدت رنگ پذیری سلول ها در ACC و PA تفاوت معناداری مشاهده گردیده،( P < 0/0001 ) . بین رتبه های مختلف ACC با P27 ، expression ارتباط معنی داری یافت نشد. بین سن و جنس و محل تومور با p27 expression ارتباط معنی داری یافت شد. در نتیجه p27 احتمالا در روند تومورزایی PA نقش ندارد اما در روند سرطان زایی ACC این پروتئین، احتمالا در مراحل آخر کاهش می یابد و این کاهش P27 می تواند نشان دهنده رفتار بدخیم این تومور باشد. با دیدن تفاوت معنی دار در Expression این پروتئین در دو تومور به نظر می رسد که P27 در افتراق این دو تومور می تواند کمک کننده باشد. Cut-off point برای LI برابر 25% شد یعنی توموری واجد LI بالای 25% به احتمال بسیار بالا PA است نه ACC ، P27.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پروتزهای دندانی

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پروتزهای دندانی

  

  تعیین توزیع تنش استخوان اطراف ایمپلنت های فک پایین در طرحهای مختلف پروتز به هنگام Mandibular- flexure

 

  استاد راهنما: دکتر سعید نوکار

  پژوهشگر: دکتر روشنک بقایی نائینی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  در درمان بیماران بی دندان فک پایین با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت مسائلی مانند تعداد ایمپلنت های مورد نیاز جهت بازسازی کامل فک، محل مناسب قرارگیری ایمپلنت ها، طرح پروتز از جهت نحوه اتصال ایمپلنت ها به یکدیگر و طول کانتی لور مورد بحث بوده است. تغییر شکل فک در اثر حرکات مختلف موجب ایجاد نیروهایی در استخوان اطراف ایمپلنت ها می گردد، اما این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف از این مطالعه تحلیل اجزای محدود، تعیین توزیع تنش استخوان اطراف ایمپلنت ها فک پایین در طرحهای مختلف پروتز به هنگام تغییر ابعادی فک پایین می باشد. مدل کامل فک پایین با استفاده از داده های حاصل از CT –Scan جسد با مقاطع 5/0 میلی متری تهیه شد. مدل ایمپلنت 10 * 1/4 میلی متر ITI با استفاده از اندازه گیری به روش Profile projector در نرم افازر Solidworks 2003 تهیه گردید. ایمپلنت ها در دو طرح مختلف در فک قرار داده شدند و سه طرح مختلف سوپر استراکچر روی ایمپلنت ها نهاده شد. نیروی عضلانی در دو حالت Clench ثنایایی و Clench مولر اول راست به محل اتصالات عضلات اعمال شد. کندیل ها و دندان تحت Clench تکیه گاه در نظر گرفته شدند.

  میزان تنش Von misses در استخوان اطراف ایمپلنت ها تعیین شد و کمترین میزان تنش در سوپر استراکچر سه قطعه ای مشاهده گردید که کمترین محدودیت را در برابر تغییرات ابعادی فک ایجاد می کرد و سه قطعه، مستقل از یکدیگر عمل می کردند. بخ کارگیری تعداد بیشتر ایمپلنت جهت بازسازی کامل فک و تهیه پروتزهای مستقل متکی بر ایمپلنت ها جهت آزادی تغییرات ابعادی فک پایین توصیه می شود.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پریودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پریودانتیکس

 

  بررسی هیستولوژیک تاثیر اتوترانسپلانت غشای پریودنتال بر بازسازی ضایعات پریودنتال در سطوح پروگزیمال دندانهای کانین سگ


  استاد راهنما: دکتر مهدی صاحب جمعی اتابکی

  پژوهشگر: دکتر علی اصغر بصیری

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

  چکیده

  پریودنتیت عبارت است از التهاب بافتهای نگهدارنده دندانها که توسط پلاک باکتریال ایجاد می گردد. این بیماری به دلیل آنکه هم عوامل محیطی و هم عوامل ژنتیکی در ایجاد آن نقش دارند، به عنوان بیماری چند متغیره شناخته می شود. خصوصیت اصلی پریودنتیت تخریب بافتهای نگهدارنده دندان است. بازسازی این بافتهای از دست رفته یکی از اهداف درمانهای پریودنتال و اساس درمانهای رژنراتیو پریودنتال است. در این راستا مواد و روشهای گوناگونی توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از مواد پیوندی و بازسازی (سلول های پروژنیتور) برای جایگزینی اولیه در فضای ضایعه، مهمترین عامل محدود کننده میزان موفقیت روشهای رژنراتیو است. ترانسپلانت غشای پریودنتال به داخل ضایعه ممکن است جبران کننده این محدودیت باشد.

  ضایعات پریودنتال سه دیواره ای، به روش جراحی در پروگزیمال دندانهای کانین بالا و پایین سگ ایجاد گردید. به طور تصادفی این ضایعات با چهار روش درمان شدند. ناحیه آزمون یک ( t1 ) توسط اتوترانسپلانت غشای پریودنتال و مامبران کلاژن ( ترکیب روش GTR و روش پیوند). ناحیه آزمون دو ( t2 ) توسط اتوترانسپلانت غشای پریودنتال به تنهایی (روش پیوند) . ناحیه کنترل مثبت( Pc ) توسط مامبران کلاژن به تنهایی ( روش GTR ). ناحیه کنترل منفی ( n c ) بدون کاربرد هیچ کدام. حیوانات گروهی پس از 5/2 ماه و گروهی بعد از پنج ماه معدوم شدند. میزان بازسازی استخوان، سمان و PDL از نظر کمی و کیفی توسط روش هیستولوژیک مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

  اختلاف آماری معنی داری در میزان بازسازی اپیکو کرونالی استخوان و سمان بین نواحی چهارگانه یاد شده به شرح زیر وجود داشت( PV < 0/05 ) در ناحیه t1 میانگین میزان بازسازی استخوان برابر 124% و میانگین بازسازی سمان 107%.

  در ناحیه t2 میانگین بازسازی استخوان برابر 99% و میانگین بازسازی سمان 86%.

  در ناحیه pc میانگین بازسازی استخوان برابر 105% و میانگین بازسازی سمان 85%.

  در ناحیه nc میانگین بازسازی استخوان برابر 74% و میانگین بازسازی سمان 67%.

  همچنین اختلاف آماری معنی داری از نظر تسکیل سمان فیبر یلار و استخوان باندل بین نواحی چهارگانه مشاهده گردید. اختلاف آماری معنی داری از نظر ضخامت سمان، عرض فضای PDL ، میزان تشکیل استخوان لاملار، طول اپی تلیوم جانکشنال، طول بافت همبند سوپر اکرستال و بروز التهاب، بین نواحی چهارگانه مشاهده نگردید. نتیجه اینکه در این مطالعه مشاهده گردید میزان بازسازی پریودنتال از نظر کمی و کیفی بین نواحی با پیوند غشای پریودنتال و نواحی با مامبران کلاژن تقریبا یکسان و در حد قابل قبول است. ترکیب این دو روش اثر افزوده ای از نظر کیفی و کمی بر میزان بازسازی پریودنتال دارد.

 

 نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

.

 پایان نامه برتر دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

 

  اثر روشهای آماده سازی سطح بر روی استحکام اتصال کامپوزیت جدید به کامپوزیت قدیمی


  استاد راهنما: دکتر معصومه حسنی طباطبایی

  پژوهشگر: دکتر شقایق تعلیم

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  نیاز به باند کردن کامپوزیت جدید به ترمیمهای کامپوزیتی قدیمی یک اتفاق شایع در کار کلینیکی می باشد. بازسازی ترمیم کامپوزیتی در مواردی درمان انتخابی می باشد. از آن جا که در بازسازی کامپوزیت بر ایجاد باند شیمیایی نمی توان تکیه کرد، برای تشدید استحکام باند آن، سطح کامپوزیت جهت ایجاد گیر مکانیکی خشن می شود. در ضمن آماده سازی سطحی ترمیمهای کامپوزیتی غیر مستقیم، جهت سمان کردن در حفره بسیار مشابه فرآیند ترمیم می باشد.

  هدف از این مطالعه بررسی اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام اتصال کامپوزیت جدید به قدیم است.

  72 عدد نمونه کامپوزیتی سیلندری شکل از یک کامپوزیت میکروهیبرید به نام تتریک سرام ساخته شد.

  به عنوان گروه کنترل، 12 نمونه دیگر با همان قطر و ارتفاع دو برابر نمونه های قبلی ساخته شدند. نمونه ها به مدت صد روز در آب مقطر نگهداری گردید و سپس نمونه های آزمون به صورت تصادفی به شش گروه 12تایی تقسیم شدند و برای هر یک روش آماده سازی سطحی صورت گرفت که عبارت بودند از:

  1- ایرابریژن با کمک ذرات سی میکرونی Coject sand ، سایلن، دنتین باندینگ

  2- ایرابریژن با اکسید آلومینیوم، اسید فسفریک، سایلن، دنتین باندینگ

  3- ایرابریژن با اکسید آلومینیوم، اسید فسفریک، دنتین باندینگ

  4- کاربرد فرز الماسی، اسید فسفریک، دنتین باندینگ

  5- کاربرد فرز الماسی، اسید فسفریک، دنتین باندینگ

  6- کاربرد فرز الماسی، اسید فسفریک، Composite activator ، دنتین باندینگ.

 

  در ادامه، کامپوزیت جدید بر روی سطح آماده شده باند شد و بعد از ترموسایکلینگ، استحکام اتصال کامپوزیت جدید به قدیمی اندازه گیری گردید و در نمونه های کنترل استحکام کوهنزیو ماده محاسبه شد. از آزمونهای آماری One way ANOVA ، test و Duncan برای مقلیسه گروهها استفاده شد.

  بین گروههای مختلف اختلاف معنی داری به دست نیامده اما چون PV = 0..59 بود که به حد معنی دار 0.05 بسیار نزدیک است، اقدام به مقایسه چندگانه بین گروهها شد. بین گروههایی که از فرز الماسی استفاده شده بود اختلاف معنی داری به دست آمد( PV=0.036 ) و مشخص شد که سایلن باعث افزایش معنی دار استحکام باند ترمیم در گروه فرز الماسی می شود، اما بین گروه فرز الماسی Composite activator و فرز الماسی بدون سایلن اختلاف معنی دار نبود. بدون گروههای ایرابریژن با یا بدون کاربرد سایلن اختلاف معنی داری به دست نیامد. بین گروههای فرز الماسی و ایرابریژن با کاربرد سایلن اختلاف معنی دار نبود اما بدون کاربرد سایلن این اختلاف معنی دار بود. ( PV= 0.04 ) کمترین استحکام باند در گروه فرز الماسی Composite activator و فرز الماسی بدون کاربرد سایلن بود.

  مناسبترین درمانها برای ترمیم کامپوزیت استفاده از فرز الماسی به همراه سایلن ،ایرابریژن با یا بدون سایلن یا استفاده از سیستم Coject Sand است.

  در استفاده از فرز الماسی کاربرد سایلن ضروری است اما در کاربرد ایرابریژن کاربرد سایلن با عدم کاربرد آن تفاوتی ندارد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان

  بررسی مقایسه ای میزان جذب فلوراید توسط مینای دندانهای دائمی پس از کاربرد ژل سینا و نمونه استاندارد خارجی


  استاد راهنما: دکتر مینا بی ریا

  پژوهشگر: دکتر فرشته دهقان منشادی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  چکیده

  هدف از این مطالعه تجربی بررسی میزان جذب یون فلوراید در مینای دندان دائمی پس از کاربرد یک ژل ایرانی ( Cina ) در مقایسه با یک ژل استاندارد ADA ( Sultan ) می باشد.

  برای انجام این بررسی، چهل دندان پره مولر سالم تحت جریان آب توسط دیسک الماسی به دو نیمه باکال و لینگوال ( پالاتال) تقسیم گردید. نیمه های باکال به عنوان گروه آزمایش و نیمه های لینگوال ( پالاتال) به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. در هر سطح با استفاده از نوار چسبنده یک پنجره نیم دایره ای شکل به قطر شش میلی متر ایجاد و بقیه سطح دندان توسط لاک ناخن مقاوم به اسید پوشانده شد.

  پس از برداشتن نوار چسبنده بیست نیمه باکال به مدت چهار دقیقه در معرض ژل Cina و بیست نیمه دیگر به همین مدت در معرض ژل Sultan قرار گرفتند. سپس همه ی نیمه های دندانی به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد در بزاق مصنوعی نگهداری شدند. پس از این مدت هر دندان به مدت سی ثانیه توسط یک سی سی اسید پرکلریک 5/0 مولار در دو مرحله متوالی اچ شدند و سطح پنجره پس از هر بار اچ شدن با دو سی سی KOH ، 2/0 مولار شسته شد. همه این مراحل برای هر بار اچینگ در یک قوطی پلاستیکی انجام شد. برای اندازه گیری محتوای کلسیم از روش Atomic absorption Spectrophotometry و برای اندازه گیری محتوای فلوراید از روش پتانسیومتری استفاده شد.

  با استفاده از محتوای کلسیم، عمق لایه های اچ شده محاسبه شد و چون در هر دو نیمه شاهد و آزمایش با هم برابر بود، مقایسه محتوای فلوراید امکان پذیر گردید. بر اساس یافته ها مشخص شد که میزان فلوراید جذب شده در لایه اول و دوم بیوپسی در مورد ژل Sultan در گروه آزمایش به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود( PPM 4/1842 در برابر PPM 6/1449 ، P= 0/000 در لایه اول و PPM 5/2032 در مقابل PPM 5/1310 ، P= 0/000 در لایه دوم).

  میزان فلوراید جذب شده در لایه اول و دوم بیوپسی در مورد ژل Cina در گروه مورد . شاهد تفاوت مهنی داری نداشت( PPM 7/1521 در مقابل PPM 3/1450 با P= در لایه اول و PPM 8/1385 در مقابل PPM 6/1387 با P= در لایه دوم). در هر دو لایه، میزان جذب فلوراید ژل Sultan به طور معنی داری بیش از ژل Cina بود.( PPM 8/392 در مقابل PPM 4/71 ، P= 0/000 در لایه اول و PPM 7/1- در مقابل PPM 1/722 ، P= 0/000 در لایه دوم).

  با توجه به ناکافی بودن میزان جذب یون فلوراید در مورد ژل Cina به نظر می رسد کارآیی این ژل کمتر از ژل Sultan باشد.

 نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

.

 پایان نامه برتر دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

  

  بررسی دقت رادیو ویزیوگرافی در ارزیابی عمق ضایعات داخل استخوانی اینترپروگزیمال


  استاد راهنما: دکتر احمدرضا طلایی پور

  پژوهشگر: دکتر فریدا عباسی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

  چکیده

  ارزیابی ارتفاع استخوان آلوئول هم در حین جراحی و هم به وسیله رادیوگرافی( یک روش غیرمهاجم) انجام پذیر می باشد.

  هدف از مطالعه حاضر عبارت است از ارزیابی دقت رادیو ویزیوگرافی ( RGV ) نسل پنجم در ضایعات داخل استخوانی اینترپروگزیمال، که Gold Standard آن اندازه گیری حین جراحی می باشد. این مطالعه از نوع Process research می باشد و شامل هفت بیمار که دارای 14 مورد دیستال پره مولر ، 14 مورد مزیال مولر اول- 14 مورد دیستال مولر اول و 14 مورد مزیال مولر دوم است. این 56 ضایعه اینترابونی اینترپروگزیمال هم قبل از جراحی به وسیله آنالیزهای اندازه گیری خطی و هم در حین جراحی به وسیله کولیس اندازه گیری شدند. این اندازه گیری ها شامل فاصله CEJ تا عمق ضایعه استخوانی ( BD )، CEJ تا کرست آلوئولر( AC )، اکلوزال تا BD و اکلوزال تا AC می باشد.مقایسه بین اندازه گیریهای RVG و ارزیابیهای حین جراحی به وسیله آزمون t-test انجام پذیرفت.

  در نتایج به دست آمده ، متوسط عمق تحلیلهای استخوانی در اندازه گیری RVG برابر 589/3 ± 803/6 و متوسط عمق تحلیلهای استخوانی در اندازه گیری حین جراحی برابر 462/3 ± 492/6 بود که این تفاوت بین اندازه گیری های RVG و حین جراحی معنی دار می باشد.( P < 0/000 ).

  بین دور فرنس CEJ و اکلوزال، از نظر اندازه گیری میزان تحلیل استخوان تفاوت معنی داری وجود ندارد( P <0/729 ) و هر دو نسبت به جراحی به یک میزان سبب Overestimation می شود. بنابر این اندازه گیری عمق ضایعات داخل استخوانی اینترپروگزیمال با RVG ، سبب Overestimation می شود.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری ارتودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره دکتری ارتودانتیکس

 

  بررسی تاثیر داروی ایمونوساپرسیوسیکلوسپورین بر روی حرکت ارتودنتیک دندانها در موشها


  استادان راهنما: دکتر اسفندیار اخوان نیاکی، دکتر احمد دهپور

  پژوهشگر: علی شفیعی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  هدف از این مطالعه بررسی تغییرات حرکت دندانی در موش با تجویز داروی Cyclosporin-A می باشد. در این مطالعه اظ شصت عدد موش نر بالغ به وزن تقریبی 250-200 گرم در ابتدای آزمایش استفاده شد. موشها به سه گروه بیست تایی تقسیم شدند که شامل گروه آزمایش (تزریق داخل صفاقی Cyclosporin-A )، گروه شبه دارو( تزریق داخلی صفاقی Vehicle ) و گروه کنترل ( بدون تزریق) بود و برای هر گروه یک قطعه فنر Closed coil به طول تقریبی پنج میلی متر بین دندانهای سانترال و مولر اول موشها نصب شد. این قطعه سیم از دو طرف به وسیله دو قطعه سیم لیگاتور به دندانهای سانترال و مولر اول سمت راست فک بالای موش بسته شد و با کشیدگی فنر به میزان دو میلی متر نیروی ارتودنتیک شصت گرم اعمال شد.

  حیوانات هر گروه به چهار گروه یک، پنج، ده و 15 روزه تقسیم شدند و پس از کشته شدن در روز مورد نظر میزان حرکت مزیالی مولر اول توسط تیغه های فیلر گیج اندازه گیری شد و نهایتا گروهها با هم مقایسه گردید.

  در تمام گروهها منحنی کلاسیک حرکت دندانی شامل سه مرحله حرکتی دیده شد، اگر چه این میزان حرکت در گروه آزمایش به طور معنی داری( P.V < 0/0001 ) در تمام روزها بزرگتر بود. این اختلاف معنی دار حرکت که در طول منحنی روند افزایشی دارد، نشان دهنده افزایش چرخش استخوان می باشد.

بایگانی مطالب:

نفرات برتر تولید
نفرات برتر ترجمه
نفرات برتر تالیف
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پروتزهای دندانی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری رادیولوژی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی ترمیمی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری جراحی دهان و فک و وصورت
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پریودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پاتولوژی فک و دهان
نفرات برتر پایان نامه دکتری بیماری های دهان و تشخیص
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری اندودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری ارتودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پروتزهای دندانی
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پریودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی بیماریهای دهان و تشخیص
نفرات برتر پایان نامه تخصصی دوره اندودانتیکس

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 172
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 124
:. تمام بازدید‌ها: 11769400
:. بازدید 24 ساعت قبل: 4360

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.05 seconds with 96 queries by YEKTAWEB