نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
جشنواره سال 1385

نفرات برتر مقاله پژوهشی اندودانتکیس

.

مقاله پژوهشی برتر اندودانتیکس

 

Determination  of the Minimum Instrumentation Size for Penetration pd  Irrigants to the Apical Third  of Root Canal Systems


A. Khademi, M. Yazdizadeh, M. Feizianfard

Abstract

The purpose of this study was to determine the minimum instrumentation size  required for the effective penetration of irrigants and elimination  of debris and smear layer from the apical third of the root canals. The mesiobuccal canals of 40 freshly extracted human mandibular first molar teeth were instrumented using the crown-down technique. The teeth were divided into four test groups according to the size of their Master Apical File (#20 , #25 , # 30, #35) ,and  two control groups. After final irrigation , the removal of debris and smear layer from the apical third of root canals was determined under  a scanning electron microscope. The data was analyzed using Kruskal - Willas and Mann-Whitney tests.Based on the results, it appears that the minimum instrumentation size needed for penetration of irrigants to the apical third of the root canal is a #30 file.


(J Endod Volum 32, Number 5, May 2006: 417-420)

نفرات برتر مقاله پژوهشی بیماریهای دهان

.

مقاله پژوهشی برتر بیماریهای دهان

An Investigation on the Levels of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in the Unstimulated Whole Saliva of Patients with Recurrent Aphthous Stomtitis


F.Agha- Hosseini, H.Kaviani, K. Bamdad

Abstract

Recurrent aphthous stomatitis (RAS)  is one of the most common infl;ammatory diseases encountered in dental practice, but the precise etiology and pathogenesis of the disease is not fully understood. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a multifunctional angiogenic cytokine involved in angiogenesis and wound healing. There is evidence that VEGF could play an important role in recuiting inflammatory infiltrates like those in RAS.

In a case / crossover study, salivary VEGF levels were determined in 31 patients with RAS. Their saliva was collected by the spitting method in specially prepared tubes in two stages; the active phase (first week) and the remission phase. Salivary levels were then determined using the Sandwich ELISA  technique and the data were analyzed by the Wilcoxon test.

Patients in the remission period had increased VEGF values, 571.774(347.5499) pq/ml , as compared to the acute stage, 424.758( 235.1474) , and the difference was significant( P> 0.05).

Salivary VEGF levels seem to be associated with ulcer development in RAS, supporting the concept of  a potential association between RAS and VEGF.


Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran(2005; Vol :2, No. 3)

نفرات برتر مقاله پژوهشی برتر پاتولوژی فک و دهان

.

مقاله پژوهشی برتر پاتولوژی فک و دهان

بررسی ایمونوهیستوشیمیاییExpression گیرنده پروژسترون در پلومورفیک

 آدنوما و آدنوئید سیستیک کارسینومای غده بزاقی

نویسندگان: دکتر محمد اسلامی٬ دکتر نصرت اله عشقیار٬ دکتر فرشته انسانی٬ دکتر صفورا سیفی

خلاصه

اهمیت وضعیت گیرنده های هورمونی در سرطان سینه در زمینه تشخیص٬ پیش آگهی و پاسخ به هورمون درمانی ثابت شده است. تومورهایی که هم گیرنده پرژسترون و هم استروژن دارند٬ به هورمون درمانی بهتر از تومورهای فاقد گیرنده پاسخ می دهند٬ همچنین تشابه بین بافت پستان و غدد بزاقی به دلیل وجود ساختمانهای آسینی و مجاری اثبات گردیده و همراهی کارسینومای سینه و غدد بزاقی گزارش شده است. به این ترتیب این سوال مطرح می شودکه آیا تومورهای غدد بزاقی گیرنده پروژسترون را express می کنند؟ ولی نتایج تحقیقات اخیر ضد و نقیض بوده و در این مورد اختلاف نظر زیادی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر٬ ارزیابی expression گیرنده پروژسترون در پلئومورفیک آدنوما و آدنوئید سیستیک کارسینومای غده بزاقی بود.

در این مطالعه توصیفی٬ 29 بلوک پارافینه انتخاب گردید(14 نمونه پلئومورفیک آدنوما و 15 نمونه آدنوئید سیستیک کارسینوما) و مقاطع تهیه شده از آنها به روش هماتوکسیلین و ائوزین و سپس ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی پروژسترون رنگ آمیزی شد٬ سپس تعداد سلولهای رنگ گرفته با شمارش توسط Eye piece graticule( لنز مدرج چشمی) مشخص گردید. اگر میزان رنگ گرفتگی بیشتر از 5% بود٬ مثبت در نظر گرفته شد و در صورتی که کمتر از 5% سلولها رنگ گرفته بودند٬ ایمونوراکتیویتی منفی محسوب گردید.

Expression گیرنده پروژسترون در 15 نمونه آدنوئید سیستیک کارسینوما و 13 نمونه پلئومورفیک آدنوما منفی بود. تنها در یک نمونه پلئومورفیک آدنوما ایمونوراکتیویتی با این نشانگر در تومور وجود داشت. در 12 نمونه غده بزاقی نرمال اطراف تومور ایمونوراکتیویتی خفیف تا متوسط مشاهده شد. در اکثر موارد٬ سلولهای اندوتلیال٬ فیبروبلاست و التهابی٬ هیچ گیرنده پروژسترونی را نشان ندادند.

نتایج مطالعه حاضر٬ عدم expression گیرنده پروژسترون در آدنوئید سیستیک کارسینوما و پلئومورفیک آدنومای غدد بزاقی را نشان داد.


مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( دوره 19٬ شماره 1٬ بهار 1385٬ صفحات 73-64)


نفرات برتر مقاله پژوهشی برتر پریودانتیکس

.

مقاله پژوهشی برتر پریودانتیکس

 

  The effects of loading time on osseointegration and new bone formation around dental implants: a histologic and histomorphometric study in dogs.


  F. Ghanavati, S Sh. Shayegh, H. Rahimi, D. Sharifi, F. Ghanavati, N. Khalesseh, B. Eslami

  

  Abstract

  Immediate loading of dental implants has been introduced as a method of reducing implant treatment time without compromising its prognosis. In this research, the effects of loading time on the amount of bone-to-implant contact and bone formation around dental implants were evaluated histologically.

  Three months prior to implantation, the lower premolar teeth of 15 dogs were extracted. Three or four dental implants were placed in the healed extraction sites for each dog (N = 48). Dividing the dogs into three groups, the implants were either loaded 48 hours or 1 week later with metallic or prefabricated acrylic crowns or were left unloaded until the time of sacrifice. Three months after implant insertion, the animals were sacrificed and samples were investigated to define the amount of bone-to-implant contact, lamellar and woven bone percentage, and local inflammation of the newly formed bone.

  No significant difference in the observed criteria was reported among the three groups (P >0.05); however, the unloaded group had the highest degree of bone-to-implant contact and the group loaded 48 hours after the primary implant insertion had the least. The prosthesis type had no significant effect on the implant success rate (P >0.05). The lamellar and woven bone percentage of newly formed bone also did not differ in the three groups (P >0.05). One implant from each group failed in this study.

  Loading time does not seem to significantly affect the degree of osseointegration and bone-to-implant contact and the composition of newly formed bone around dental implants.


  (J Periodontol 2006;77:1701-1707)

  WWW.joponline.org

نفرات برتر مقاله پژوهشی ترمیمی

.

مقاله پژوهشی برتر ترمیمی

  بررسی افزایش دما با دستگاهها و روشهای مختلف تابش در دو نوع کامپوزیت نوری


 نویسندگان : دکتر معصومه حسنی طباطبایی، دکتر منصوره میرزایی، دکتر محمد عطایی، دکتر فریبا متوسلیان

 

  خلاصه

  لامپ های هالوژنه از کاربردی ترین دستگاههای تابش در دندانپزشکی می باشند. دستگاههای تابش جدید از جمله دیودهای منتشر کننده نور، اخیراً به بازار عرضه شده است. یکی از عوارض جانبی پلیمریزاسیون نوری، افزایش دما است که اگر از حد مشخصی بیشتر شود، تهدید و خطری برای سلامتی پالپ محسوب می شود. در این افزایش دما علاوه بر نوع دستگاه، نوع کامپوزیت مورد استفاده نیز ممکن است تا ٔ ثیر داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان افزایش دما در دو نوع کامپوزیت دندانی پلیمریزه شده با دو نوع دستگاه تابشی با روشهای مختلف تابش بود.

  در این مطالعه تجربی دو نوع کامپوزیت هیبرید ( Tetric Ceram ) و نانوفیلد ( Filteke Supreme ) با رنگ A2 و دو دستگاه تابشی هالوژنه، Coltolux 50 با توان تابشی cm2 / W m 350 و Optilux 501 با توان تابشی cm2 / W m 1030-100 و یک دستگاه تابشی دیود Ultralume-2 با شدت cm2 / W m 620 استفاده شد.

  نوع دستگاه و روش تابش نور در کامپوزیت تتریک سرام از نظر افزایش دمای کلی و ناشی از تابش تفاوتهای معنی داری داشت (بیشترین مقدار در دستگاه هالوژنه با توان بالا با روش تابشی استاندارد و دستگاه LED و کمترین مقدار در دستگاه هالوژنه با توان پایین)؛ ولی افزایش دمای ناشی از واکنش، اختلاف معنی داری نشان نداد. در کامپوزیت سوپریم نیز افزایش دمای کلی و ناشی از واکنش تا ٔ ثیر معنی داری داشت و کامپوزیت تتریک سرام مقادیر بیشتری نسبت به سوپریم نشان داد. در مورد زمان رسیدن به حداکثر دمای ناشی از واکنش بین دستگاهها و روشهای مختلف تابش در هر دو نوع کامپوزیت تتریک سرام و سوپریم تفاوتهای معنی داری به دست آمد(در دستگاه هالوژنه با توان بالا با روش استاندارد، کمترین زمان و در دستگاه هالوژنه توان بالا با روش Ramp ، بیشترین زمان بود). نوع کامپوزیت نیز در زمان رسیدن به حداکثر دمای ناشی از واکنش تا ٔ ثیر معنی داری داشت و در کامپوزیت سوپریم بیشتر از تتریک سرام بود.

  بر طبق یافته های مطالعه حاضر، دستگاه تابشی هالوژنه با توان بالا و دیود منتشر کننده نور آبی در طی پلیمریزاسیون کامپوزیت های دندانی حرارت قابل ملاحظه ای ایجاد می کنند که احتمال دارد به پالپ دندان صدمه برسانند.


  مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  (دوره 18، شماره 4، زمستان 1384، صفحات 86- 77)

نفرات برتر مقاله پژوهشی جراحی دهان و فک و صورت

.

مقاله پژوهشی برتر جراحی دهان و فک و صورت

Photographic analysis of faces of 20-year-old students in Iran


  J. Fariaby, A. Hossini, E. Saffari

  

  Abstract

  We studied 100 20-year-old students at the University of Kerman in Iran.

  On life-sized frontal and profile photographs, we measured nine linear and seven angular indices. The mean (S.D.) distance in mm between the two medial canthi was 31 (3), width of alar base 37 (3), length of nose 48 (4), width of mouth 50 (4), length of upper lip 20 (2), nasolabial angle 98° (10°), nasofrontal angle 130° (9°), and angle of throat 120° (14°).

  Most of the indices were similar in men and women. When we compared our results with studies elsewhere we found many differences and this shows the need to record the facial indices in different races and ethnic groups separately. The use of these indices in maxillofacial surgery, rhinoplasty, and plastic surgery should take account of these differences.


  British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 44(2006) 393-396

  www.bjoms.com

نفرات برتر مقاله پژوهشی رادیولوژی دهان و فک و صورت

.

مقاله پژوهشی برتر رادیولوژی دهان و فک و صورت

  Densitometric evaluation of skull and jaw bones after administration of thyroid hormones in rats


  AR. Talaeipour, M. Shirazi, Y. Kheirandish, A. Delrobaie, F. Jafari, AR. Dehpour

 

 Abstract

  An investigation was performed by use of optical densitometry to observe the effects of different doses of thyroid hormone on bone density of skull and jaw bones and to evaluate the relationship between T3, T4, thyroid stimulating hormone (TSH) serum levels and bone density.

  40 Sprague-Dawley rats were randomly divided into four groups with 10 rats in each (a control group that received 10 ml kg-1 i.p.per day normal saline and three levothyroxine groups that received 5, 10, or 20 µg kg -1 i.p. per day levothyroxine, respectively). Radiographs were taken of their skulls on days 3 and 16. At the end of the experimental period blood was drawn by intracardiac puncture and serum was analysed for thyroid hormones (T3 and T4) and TSH level. After that, optical density measurements were made on the radiographs of four selected points on the skull and jaw with a digital densitometer. Density measurements were analysed using the students t-test, one way analysis of variance, Spearman correlation analysis and regression analysis.

  Levothyroxine administration reduced bone density (P< 0.05) and increasing the dose of thyroid hormone produced a significant decrease of bone density (P< 0.05). The mandible was more susceptible to density changes compared with hard palate, skull and alveolar bone (P< 0.05).

  Radiographs of the mandible can be utilized to characterize loss of bone density elsewhere. In addition this investigation indicated that optical densitometry is an inexpensive and low risk method for studying bone density.


  Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 332-336

  http://dmfr.birjournals.org

 نفرات برتر مقاله پژوهشی کودکان

.

مقاله پژوهشی برتر کودکان

 

  بررسی مقایسه ای تا ٔ ثیر حذف پوسیدگی به روش شیمیایی- مکانیکی و مکانیکی بر ریزنشت ترمیم های کامپوگلاس مولرهای شیری در آزمایشگاه


 

 نویسندگان : دکتر عباس مکارم، دکتر فدرا یوسف پور، مهندس سعید ابراهیم زاده

  خلاصه

  در جامعه ما، هنوز پوسیدگیهای زودهنگام دندانهای شیری ( early caries ) و پوسیدگیهای ناشی از شیشه شیر ( Baby bottle tooth decay ) در کودکان به کرات دیده می شوند. این دندانها جهت پیشگیری از پیشرفت پوسیدگی و بروز عفونت و درد فوری به ترمیم نیاز دارند. نظر به اینکه سن کودک، هنگام درمان این پوسیدگیها بسیار کم بوده و کودک غالباً همکاری لازم برای تزریق بی حسی موضعی و روشهای معمولی مکانیکی برداشتن پوسیدگی را ندارد، استفاده از روشهای مناسبتری به عنوان جایگزین که کمک زیادی به کودک و دندانپزشک نماید، ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین تا ٔ ثیر برداشتن پوسیدگی، به روش شیمیایی – مکانیکی، بر ریزنشت ترمیم های کامپو گلاس در مولرهای شیری است.

  در این مطالعه تجربی، که به صورت آزمایشگاهی انجام گردید، 70 مولر شیری کودکان کمتر از 5 سال با پوسیدگی پروگزیمالی (به شکل حفره) کشیده شده با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. دندانها به طور تصادفی به دو گروه، تقسیم شدند. در یک گروه حذف پوسیدگی به روش مکانیکی توسط فرز روند کار باید با هندپیس دور کند و در گروه دیگر پوسیدگی به روش شیمیایی مکانیکی توسط ژل Carisolv مطابق دستور کارخانه سازنده حذف گردید. سپس همه نمونه ها توسط ماده ترمیمی کامپوگلاس ترمیم شدند.

  آزمونهای کیفی نشان دادند که نفوذ رنگ در دیواره ژنژیوال و اگزیال در گروه شیمیایی مکانیکی کمتر از گروه مکانیکی است و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است. آزمون کمی نیز نشان داد که طول نفوذ رنگ در دیواره های ژنژیوال و اگزیال (بر حسب میلی متر) در روش شیمیایی مکانیکی کمتر از روش مکانیکی است و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است.

  در نتیجه میزان ریز نشت در ترمیم های کامپوگلاس، به دنبال حذف پوسیدگی با روش شیمیایی مکانیکی، نسبت به روش مکانیکی کمتر است بنابراین می توان در موارد لزوم، این روش را جایگزین روش رایج نمود.


  مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  (دوره 24، شماره 1، بهار 1385، صفحات 127- 120)

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی ارتودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی ارتودانتیکس

  طراحی روش تصویر اپتیکی و برنامه نرم افزاری آن برای بررسی ترک های مینای دندان


  

  استاد راهنما : دکتر محمد صادق احمد آخوندی

  استاد مشاور : دکتر محمد جواد ابوالحسنی

  نگارش : دکتر مریم جاهدمنش

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره پایان نامه: 541

  

 

  خلاصه

  در درمانهای ارتودنسی ثابت جهت انتقال نیروهای ارتودنتیک به دندانها، اتچمنتهایی به نام بند یا براکت بر روی دندانها قرار داده می شود. در پایان درمان ارتودنسی بندها و براکتها با پلایر خارج می شود. نیرویی که حین دباندینگ اعمال می شود باعث تمرکز استرس در سطح مینا شده و احتمال ترک مینای دندان وجود دارد. ترک مینا به علت تجمع مواد آلی داخل بزاق و تغییر رنگ ناشی از آن می تواند باعث خدشه دار شدن زیبایی دندان شود. ترکهای مینای دندان شایع است ولی اکثر ترکها به سختی قابل تشخیص بوده و تکنیکهای خاصی برای ثبت مناسب آنها لازم است. روشهای مرسوم بررسی ترک مینا، بزرگنمایی و Transillumination می باشد. بزرگنمایی با میکروسکوپ دقت بالایی دارد ولی در کلینیک قابل استفاده نیست.

  Transillumination قادر به تشخیص ترکهای باریک مینا نمی باشد.

  در این تحقیق سعی شد تا روش تصویر اپتیکی جهت بررسی ترک مینا و برنامه نرمافزاری برای تعیین تعداد، طول و جهت ترکهای مینای دندان طراحی گردد. همچنین روش تصویر اپتیکی و نرم افزار ارالئه شده در In vitro با روش استریومیکروسکوپ و در In vitro با روش Transillumination مقایسه شود.

  در مطالعه In vitro ، اختلاف معنی داری بین میانگین تعداد ترکهای مینایی مشاهده شده با دو روش وجود داشت(001/0 < P ) و تعداد ترکهای دیده شده در روش تصویر اپتیکی و نرم افزار بیشتر بود( 21/2 ± 15/7 عدد). میانگین مجموع طول ترکهای دیده شده در روش تصویر اپتیکی و نرم افزار (67/3 ± 34/17 میلی متر) نیز با اختلاف معنی داری بیشتر بود (008/0 = P ).

  در مطالعه In vivo ، میانگین تعدا دترکهای مشاهده شده با روش تصویر اپتیکی و نرم افزار (39/1 ± 05/2 عدد) به صورت معنی داری بیشتر از روش Transillumination بود(014/0 = P ).

  تکرار پذیری تعداد ترکهای دیده شده با روش تصویر اپتیکی و نرم افزار در In vitro (0004/0 = P ) و In vitro (0001/0 < P ) در حد بالایی بود.

  از این تحقیق این نتیجه به دست آمد که روش تصویر اپتیکی و نرم افزار در مقایسه با استریومیکروسکوپ و Transillumination با اطمینان بیشتری قادر به تشخیص تعداد و طول ترکهای مینای دندان می باشد. همچنین تعیین تعداد و طول ترکهای مینای دندان با این روش به میزان زیادی تکرار پذیر می باشد. بنابراین روش تصویر اپتیکی و نرم افزار با قابلیت استفاده در In vitro و In vivo می تواند جایگزین استریومیکروسکوپ و Transillumination در تشخیص ترکهای مینای دندان شود.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی اندودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی اندودانتیکس

 

  بررسی مقایسه ای تطابق حاشیه ای چهار ماده پرکننده انتهای ریشه:( White PRO ROOT MTA ، Gray PRO ROOT MTA ، ROOT MTA وسیمان پرتلند نوع I ) توسط میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ ( SEM )


 

  استاد راهنما : دکتر محمدرضا شریفیان

  نگارش : دکتر مریم رئوف

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره پایان نامه: 499

 

 

  خلاصه

  در مواقعی که درمان کانال ریشه به طریق غیر جراحی جهت بر طرف نمودن ضایعات پری رادیکولار با منشا ٔ اندودنتیک با شکست مواجه می شود یا در مواردی که درمان مجدد منع تجویز دارد درمان جراحی اندودنتیکس ممکن است لازم شود. این درمان شامل عریان نمودن ( Expose ) آپکس درگیر، قطع انتهای ریشه و پر کردن این حفره توسط ماده پر کننده انتهای ریشه می باشد. انتخاب ماده ای با سازگاری نسجی که قادر به مهر و موم نمودن کامل ( Hermetic seal ) باشد و مانع از خروج بقایای تحریک کننده و آلوده کننده های دهانی از سیستم کانال ریشه و ورود آنها به نسوج اطراف ریشه شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا کنون مواد زیادی جهت پر کردن انتهای ریشه حین جراحی اندودنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. خواص مطلوب PRO ROOT MTA در مطالعات مختلف Invitro و Invivo ثابت شده است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات انجام شده ROOT MTA ( MTA ساخت ایران ) و سیمان پرتلند نوع I از لحاظ خواص فیزیکی و بیولوژیک مشابه PRO ROOT MTA می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای تطابق حاشیه ای چها ماده پر کننده انتهای ریشه توسط میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ ( SEM ) بود.

  در این مطالعه مداخله گر 80 دندان تک ریشه ای مستقیم کشیده شده انسلن انتخاب شدند. دندانها به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. در هر یک از گروهها یکی از مواد Gray PRO ROOT MTA ، White PRO ROOT MTA ، ROOT MTA و سیمان پرتلند نوع I در حفره های تهیه شده در انتهای ریشه ها قرار گرفتند.

  در پایان آزمایش میـانگین حداکـثر فواصل اندازه گـیری شده بین ماده پـر کننده و دیـواره های حـفره به تـرتیب برای گـروه

  Gray PRO ROOT MTA : µ 888/12 ، White PRO ROOT MTA : µ 3975/16، ROOT MTA : µ 4185/15 و سیمان پرتلند: µ 3150/11 بود. آنالیز آماری با استفاده از تست ANOVA و آنالیز مقایسات چندگانه Tukey نشان داد که تطابق حاشیه ای سیمان پرتلند نوع I به طور معنی داری بیشتر از ROOT MTA و White PRO ROOT MTA و همچنین تطابق حاشیه ای Gray PRO ROOT MTA نیز به طور معنی داری بیشتر از White PRO ROOT MTA بود. (000/0 = P )

  طبق این مطالعه تطابق حاشیه ای سیمان پرتلند به طور معنی داری بهتر از ROOT MTA و White PRO ROOT MTA بود و می توان به استفاده از سیمان پرتلند در کلینیک امیدوار بود که بسیار مقرون به صرفه و در دسترس می باشد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی بیماریهای دهان

.

پایان نامه دوره تخصصی بیماریهای دهان

 

  مطالعه تا ٔ ثیر استفاده از پیش دارویی دگزامتازون سیستمیک بر موکوزایتیس دهانی القاء شده در Hamster


  استاد راهنما : دکتر مهدی داورمنش

  اساتید مشاور : دکتر حسین میرخانی ، دکتر احمد منبتی، دکتر نادر تنیده

  نگارش : دکتر مریم مردانی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شماره پایان نامه: 984

 

 

  خلاصه

  شیمی درمانی، یکی از اصول درمانی مهم در سرطانها می باشد. به دنبال انجام شیمی درمانی، رادیکالهای آزاد اکسیژن تولید می شود. این رادیکالها زمینه ساز تولید سایتوکین های پیش التهابی مانند TNF-α ، IL-1β و IL-6 می گردند. این محصولات با ایجاد صدمه مخاطی سبب بروز عوارضی از جمله oral mucositis می شوند، که یکی از مشکلات جانبی شیمی درمانی محسوب می گردد. کورتیکواستروئیدها که دارای اثرات مهاری بر تولید این سایتوکین ها می باشند، می توانند به عنوان یک پیش داروی مؤثر در پیشگیری از بروز OM ناشی از انجام شیمی درمانی مطرح گردند. در این تحقیق اثر پیش دارویی با دگزامتازون سیستمیک در جلوگیری از OM ناشی از شیمی درمانی با داروی 5-FU بر روی مدل حیوانی، مورد بررسی قرار گرفته است.

  در این پژوهش، تعداد 75 عدد هامستر نر بالغ، در 3 گروه به صورت زیر تقسیم بندی شدند.

  گروه1 : شامل 15 عدد هامستر که داروی شیمی درمانی دریافت نکرده و پیش دارویی با نرمال سالین از روز 1 تا 9 دریافت نمودند.

  گروه2 : شامل 15 عدد هامستر که داروی شیمی درمانی دریافت کرده و پیش دارویی با نرمال سالین نیز دریافت نمودند.

  گروه3 : شامل سه زیر گروه 15 عددی که داروی شیمی درمانی دریافت کرده و پیش دارویی با دگزامتازون نیز دریافت نمودند.

  - در گروه 3- الف، پیش دارویی با دگزامتازون با دوز mg 1 دریافت گردید.

  Kg

  - در گروه 3 – ب، پیش دارویی با دگزامتازون با دوز mg 0.1 دریافت گردید.

  Kg

  - در گروه 3 – ج، پیش دارویی با دگزامتازون با دوز mg 0.05 دریافت گردید.

  Kg

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بالاترین score تغییرات ماکروسکوپی ناشی از بروز OM در روز ششم، در گروه 2 ظاهر گردید( P Value < 0.001 ). بیشترین score ضایعات ماکروسکوپی در روز نهم نیز، در گروه 2 بروز کرد ( P Value < 0.001 ) این یافته ها نشان دهنده نقش پیش دارویی در سایر گروهها در جلوگیری از بروز ضایعات شدید OM بود.

  کمترین score تغییرات ماکروسکوپی ناشی از بروز OM در روز ششم، در گروه 3-الف ظاهر گردید که بالاترین دوز پیش دارویی با دگزامتازون را دریافت کرده بودند و تفاوت معنی داری را با سایر گروهها نشان می داد ( P Value < 0.001 ) در روز نهم نیز کمترین score ضایعات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک در همین گروه بروز نمود که تفاوت معنی داری با سایر گروهها داشت ( P Value < 0.001 ).

  حداکثر افزایش گلبولهای سفید خون (لکوسیتوز) در روز نهم، در گروه 3-الف دیده شد که اختلاف معنی داری را باسایر گروهها نشان می داد ( P Value < 0.001 )، این رویداد، ناشی از اثر کورتیکواستروئید در افزایش گلبولهای سفید خون بود.

  حداقل شمارش پلاکت های خون در روز نهم در گروه 2 بود(که بدون دریافت پیش دارویی با دگزامتازون تحت شیمی درمانی قرار گرفته اند).

  این اتفاق می تواند منجر به ایجاد به ایجاد ضایعات کلینیکی شدیدتری در این گروه نیز شده باشد.

  در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده نقش پیش دارویی با دگزامتازون، در جلوگیری از بروز ضایعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی OM ناشی از انجام شیمی درمانی بود. این پیش دارویی به بهبود برخی پارامترهای خونی نیز منجر می شود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین score های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بین گروههای دریافت کننده پیش دارویی دگزامتازون و گروههای دریافت کننده پیش دارویی نرمال سالین نشان دهنده کاهش چشمگیر آثار مخرب داروی FU - 5 از لحاظ کلینیکی و هیستوپاتولوژیکی در زیر گروههای دریافت کننده پیش دارویی با دگزامتازون بود.

  اگر چه این اثر حفاظتی دگزامتازون در معاینه روز ششم به طور تقریبی وابسته به دوز بود(بدون ارزیابی هیستولوژیک)، ولی معاینه کلینیکی و هیستوپاتولوژی روز نهم، ضمن تا ٔ یید بر تداوم اثر حفاظتی دگزامتازون، تفاوتی را بین زیر گروههای دریافت کننده دوز متوسط و بالای دگزامتازون نشان نداد، حال آنکه مرگ و میر ناشی از ضعف قوای دفاعی در زیر گروههای دریافت کننده پیش دارویی دگزامتازون، اگر چه کم ولی وابسته به دوز نمایان شد.

  نتایج بررسی های کلینیکی و هیستوپاتولوژی روز نهم نشان داد که دوز متوسط دگزامتازون در مقایسه با دوز بالای آن، به علت داشتن همان اثر حفاظتی و در عین حال مرگ و میر کمتر، مناسب تر بوده و از مقبولیت بیشتری به عنوان پیش دارویی برخوردار است.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان

 

  بررسی ایمونوهیستوشیمیایی waf 21 p و cyclin D1 در آملوبلاستومای فکین


  

  اساتید راهنما : دکتر محمد اسلامی، دکتر مریم خلیلی

  نگارش : دکتر پوپک معصومی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره پایان نامه: 549

 

  خلاصه

  چرخه سلولی از اهمیت ویژه ای در پروسه رشد برخوردار است. برای درک بهتر نحوه انکوژنز و تمایز در تومورهای ادونتوژنیک بالاخص آملوبلاستوما (به عنوان شایع ترین تومور ادونتوژنیک) به بررسی ایمونوهیستوشیمی دو پروتئین چرخه سلولی یعنی cyclin D1 (محرک چرخه سلولی) و waf 21 p (مهارگر چرخه) پرداخته شده است.

  هدف از این مطالعه تعیین expression ، cyclin D1 ، waf 21 p در آملوبلاستوما و تعیین رابطه این دو ملکول با هم است.

  تعداد 40 بلوک پارافینی انتخاب شده و مقاطع تهیه شده از آنها به روش ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی waf 21 p و cyclin D1 رنگ آمیزی شدند.

  Expression cyclin D1 در هسته سولهای تومورال به میزان زیاد مشاهده گردید. اختلاف بین میزان expression پروتئین cyclin D1 و همچنین در طرح رنگ پذیری آن از لحاظ diffusion در بین نوع solid و یونی سیستیک و همچنین بین دو نوع بافت شناختی آن معنا دار نبود. 21 P expression در هسته سلولهای تومورال و به میزان کم مشاهده شد. اختلاف بین میزان expression پروتئین 21 P در بین نوع solid و یونی سیستیک معنا دار نبود. اختلاف بین expression ملکول 21 P در بین دو فرم پلکسی فرم و فولیکولار ( 049/0 = p ) معنا دار بود. در بین نوع پلکسی فرم و فولیکولار اختلاف طرح رنگ پذیری در سلولهای حاشیه ای ( 009/0 = p ) معنا دار بود ولی در سلولهای مرکزی اختلاف معناداری مشاهده نشد. و بین دو نوع solid و یونی سیستیک در طرح رنگ پذیری اختلاف معناداری وجود نداشت. ارتباط بین cyclin D1 و 21 P در آملوبلاستوما معنی دار نبود.

  نتیجه کلی این تحقیق نشان دهنده میزان expression بالای cyclin D1 در آملوبلاستوما است و به نظر می رسد که این پروتئین در مراحل اولیه توموروژنز در آملوبلاستوما نقش داشته باشد. در مورد پروتئین p21 نیز نتایج نشان دهنده کاهش expression بود و به نظر می رسد مکانیسم های دیگری غیر از آن در توموروژنز نقش داشته باشند.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پروتزهای دندانی

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پروتزهای دندانی

 

  ارزیابی مقایسه ای قدرت باند Micro-shear کامپوزیت رزین به سرامیک IPS Empress 2 پس از اعمال روشهای مختلف آماده سازی سطح

  

  اساتید راهنما : دکتر فریده گرامی پناه، دکتر سوسن میر محمد رضایی

  نگارش : دکتر لیلا احمدیان

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره پایان نامه: 518

 

  خلاصه

  در چند سال اخیر استفاده از رستوریشن های تمام سرامیکی با توجه به زیبایی آنها رواج یافته است. شکستگی این رستوریشن ها چالش کلینیکی بزرگی محسوب می گردد. زیرا تعویض رستوریشن، ناراحتی بیمار، هزینه و زمان بیشتر برای درمان مجدد را به دنبال دارد. بازسازی این موارد با استفاده از کامپوزیتها به عنوان راه حل جایگزین می باشد. باند بین این دو ماده با روشهای مکانیکی و شیمیایی تقویت می گردد. این شیوه در رستوریشن های تمام سرامیکی IPS Empress 2 نیز به کار گرفته شده است. اما در مطالعات محدود انجام شده، روشهای تقویت کننده به طور کامل با هم مقایسه نشده اند. به همین دلیل انجام مطالعه ای جامع تر در این زمینه احساس می شود.

  هدف از این مطالعه تعیین قدرت باند Micro-shear کامپوزیت به سرامیک Empress 2 IPS و میزان خشونت سطحی آن پس از اعمال روشهای مختلف آماده سازی سطح می باشد.

  20 صفحه سرامیکی از جنس Empress 2 IPS و به ابعاد mm 7 × 7 × 1 آماده شدند. پس از پالیش نمونه ها به هشت گروه تقسیم شدند. گروههای مورد بررسی عبارت بودند از: 1) بدون آماده سازی، 2) هواسایی با آلومینای µ 50 3) اچ با اسید فلوریدریک 9/6 ٪ به مدت 30 ثانیه، 4) استفاده از سایلن، 5) اچ با اسید پس از هواسایی، 6) استفاده از سایلن پس از هواسایی، 7) استفاده از سایلن پس از اچ و 8) استفاده از سایلن پس از اچ و هواسایی.

  آنالیز خشونت سطح نیز بیانگر وجود تفاوت آماری مشخص در بین این گروهها بود. قدرت باند برشی کامپوزیت به سرامیک Empress 2 IPS به طور مشخصی وابسته به آماده سازی سطح سرامیک است. در بین روش های مورد بررسی در این مطالعه، استفاده از سایلن در سطوح آماده شده با روشهای مکانیکی روش مناسبی در تقویت باند بود. در بین روشهای مکانیکی نیز هواسایی و اچ در کنار هم قادر به ایجاد توپوگرافی خشن تری بود که باند قویتر در بین این گروهها را نیز در پی داشت.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پریودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پریودانتیکس

  بررسی نحوه کاشت فیبروبلاستهای لثه انسان بر روی یک دار بست قابل جذب و تا ٔ ثیر آن بر عرض لثه چسبنده در مطالعه Pilot


  

  اساتید راهنما : دکتر رسول مفید، دکتر محمد علی شکرگزار

  نگارش : دکتر محمد مهدی قناتغستانی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شماره پایان نامه: 427

  

 

  خلاصه

  در رشته پریودنتولوژی وجود حداقل عرض لثه چسبنده به منظور حفظ سلامت پریودنشیم خصوصاً در موارد نیاز به درمانهای ارتودنسی و یا رستوریتیو لازم می باشد. مشکلاتی که در رابطه به پیوندهای کام وجود دارد، محدودیت مقدار مخاط در دسترس و درد و ناراحتی بیمار در محل دهنده پیوند، همچنین مشکل زیبایی به علت عدم هماهنگی رنگ می باشد که بدین منظور در رشته پریودنتولوژی توجه زیادی به استفاده از تکنیک های مهندسی بافت جهت افزایش عرض لثه چسبنده شده است. هدف از این تحقیق کاشت فیبروبلاستهای لثه انسان بر روی یک داربست قابل جذب به منظور تهیه یک بافت سه بعدی و پیوند آن در دهان فرد بیمار و ارزیابی اثر آن بر عرض لثه چسبنده بود.

  جمعیت مورد مطالعه شامل 9 بیمار مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بود که توسط متخصص پریودانتیکس وجود میزان ناکافی لثه کراتینیزه و چسبنده در دو کوادرانت مختلف از یک فک آنها به اثبات رسید.

  در سمت مداخله پس از تهیه بستر پیوند به صورت Partial Thickness ، بافت پیوندی تهیه شده در ناحیه قرار داده شد. در سمت شاهد از پیوند استفاده نشد.

  عرض لثه کراتینیزه در سمت مداخله قبل از عمل به طور متوسط ( ± انحراف معیار) mm 4/0 ± 3/1 بود که سه ماه بعد از عمل به mm 1 ± 1/4 افزایش یافت. در سمت شاهد میزان عرض لثه کراتینیزه قبل از عمل به طور متوسط mm 4/0 ± 5/1 بود که سه ماه بعد از عمل به mm 2/0 بود که سه ماه بعد از عمل به mm 1 ± 3 افزایش یافت. عرض لثه چسبنده در سمت شاهد قبل از عمل به طور متوسط mm 3/0 بود که 3 ماه بعد از عمل به mm 7/0 ± 3/2 افزایش یافت. افزایش عرض لثه چسبنده در سمت مداخله پس از انجام عمل جراحی از نظر آماری معنی دار بود ( 0.007 = P ). همچنین عرض لثه چسبنده در سمت شاهد نیز پس از انجام عمل جراحی افزایش قابل توجه آماری نشان داد ( 0.007 = P ).

  مطالعات انجام شده افزایش عرض لثه چسبنده را در سمت مداخله به میزان mm 8/2 نشان داد که نسبت به مطالعات اندک انجام شده در این زمینه قابل توجه می باشد. لذا با توجه به مزایای استفاده از بافت های تهیه شده از طریق مهندسی بافت، مطالعات بیشتر در این زمینه بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

  اثر زیر کونیا روی استحکام خمشی سرامیک Empress2 IPS


 

  استاد راهنما : دکتر حمید کرمانشاه

  نگارش : دکتر شهرام فرزین ابراهیمی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره پایان نامه: 525

 

 

  خلاصه

  بریج های رزین باند شونده تمام سرامیکی دارای رتینیرهای اینله به دلیل تراش کم دندان و حفظ نسج پریو، برای جایگزینی دندان از دست رفته محافظه کارانه تر است. بیشترین شکست این بریج ها در ناحیه کانکتور میان پونتیک و ریتینرها است. تقویت سرامیک کور مورد استفاده در این بریج ها باعث افزایش دوام کلینیکی آنها می شود.

  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر زیرکونیا بر استحکام خمشی کور سرامیک Empress2 – IPS و بررسی SEM سطح شکست آنها، انجام شد.

  در این مطالعه تجربی، 28 نمونه سرامیکی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد (3×3×17 میلی متر) در چهار گروه به ترتیب زیر تهیه شد.

  1) کور سرامیک اینسرام آلومینا (به روش Slip casting ) به عنوان گروه کنترل

  2) کور سرامیک لیتیوم دی سیلیکات (به روش Hot press ) ( Empress2 – IPS )

  3) کور سرامیک لیتیوم دی سیلیکات به علاوه یک Cosmopost (پست زیرکونیا) به صورت طولی در مرکز نمونه

  4) کور سرامیک لیتیوم دی سیلیکات به علاوه یک Cosmopost (پست زیرکونیا) به صورت طولی در زیر نمونه

  میزان متوسط و انحراف معیار استحکام خمشی سه نقطه ای (بر حسب مگاپاسکال) برای گروهها به این شرح بود: گروه 1 : 6/44 ± 4/378 ، گروه 2 : 5/27 ± 6/258 ، گروه 3 : 7/51 ± 3/144 ، گروه 4 : 3/22 ± 230 .

  اختلاف معنی داری ( 05/0 < P ) میان تمام گروهها بجز دو گروه 2 و 4 وجود داشت. استحکام خمشی گروههای 2 و 3 و 4 به طور معنی داری از گروه 1 کمتر بود.

  در میان تمام نمونه ها، استحکام خمشی گروه 3 کمترین بود.

  با توجه به نتایج این مطالعه پست زیرکونیا ( Cosmopost ) باعث تقویت سرامیک Empress2 – IPS نمی شود و استفاده از Cosmopost درون سرامیک Empress2 – IPS در بریج های رزین باند شونده تمام سرامیکی دارای ریتینرهای اینله پیشنهاد نمی شود.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

 

  بررسی اثر جراحی ارتوگناتیک بر وضعیت شنوایی بیماران عمل شده در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان طالقانی از اول سال 1382 لغایت انتهای شش ماهه اول سال 83


 

  استاد راهنما : دکتر مسعود یغمائی

  نگارش : دکتر داریوش آبرومند

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، شماره پایان نامه: 384

  

 

  خلاصه

  اعمال جراحی ارتوگناتیک از جمله شایع ترین انواع جراحیهای ماگزیلوفیشیال می باشدکه به منظور ایجاد رابطه مناسب بین فکین ( esthetic ) و عملکرد مناسب سیستم جونده و تکلم بهتر ( function ) انجام می شود.

  در خلال انجام این گونه اعمال جراحی به خصوص در فک بالا، استئوتومی و جابجایی های صورت گرفته، به علت ادم و کشش عضلانی، باعث درجاتی از اختلال عملکرد عضلات پاراتوبال می شود، که در نهایت می تواند باعث ایجاد درجاتی از اختلال در سیستم شنوایی گردد.

  هدف از این مطالعه بررسی اثرات جراحی ارتوگناتیک بر وضعیت شنوایی بیماران است. بیماران کاندید جراحی ارتوگناتیک مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی حدفاصل سال 82، لغایت نیمسال اول 83 ، که واجد شرایط ورود به طرح بودند، از طریق پرسش نامه، معاینه بالینی و تستهای شنوایی سنجی، 24 ساعت قبل از عمل، 48 ساعت بعد از عمل، 6 هفته بعد از عمل (قبل از بازکردن IMF = بستن دو فک به هم با وسایل مختلف از جمله سیم به طوری که دهان بیمار باز نشود)و 8 هفته بعد از عمل ( دو هفته پس از باز کردن IMF ) ، مورد مطالعه قرار گرفتند.

  تعداد بیماران 54 نفر، 27 نفر مرد و 27 نفر زن، با میانگین سنی 4/24 بودند. در جراحیهای تک فکی بالا ( monomax ) و یا دو فکی ( Bimax ) به درجات مختلف دچار اختلال در سیستم شنوایی شدند که از نظر آماری معنی دار بود. ( 0.05 < P ). در پایان تحقیق درصد کمی از بیماران همچنان درجاتی از اختلال خفیف در سیستم شنوایی را داشتند ولی این اختلاف هنوز از نظر آماری نسبت به قبل از عمل معنی دار می باشد . ( 0.05 < P )

  انجام اعمال جراحی ارتوگناتیک بر روی فک بالا و یا دو فکی باعث ایجاد درجاتی از اختلال در سیستم شنوایی می شود که در اکثریت موارد خفیف و گذرا بوده و نیاز به اقدام درمانی خاصی ندارد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

 

  بررسی ارتباط ابعاد مهره های سوم و چهارم گردن در رادیوگرافی سفالومتری طرفی، با سن تقویمی و سن استخوانی (بر اساس رادیوگرافی مچ دست)


  استاد راهنما : دکتر مسعود ورشوساز

  اساتید مشاور : دکتر مهتاب نوری، دکتر محمد امین توکلی

  نگارش : دکتر سارا احسانی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، شماره پایان نامه: 428

 

 

  چکیده

  پیش بینی سن استخوانی، در تعیین زمان استفاده از درمان های عملکردی در بیماران کلاس II ارتودنسی، پیشگیری از بازگشت کراس بایت قدامی و تعیین زمان جراحی ارتوگناتیک در بیماران کلاس III اهمیت اساسی دارد. در حال حاضر رایج ترین روش ارزیابی تکامل استخوانی استفاده از رادیوگرافی مچ دست است.

  هدف این مطالعه تعیین سن استخوانی با استفاده از ابعاد مهره های سوم و چهارم گردنی از روی سفالومتری لترال است.

  مطالعه حاضر به صورت همبستگی بود. نمونه ها شامل 91 فرد 8 تا 18 ساله بودند که 61 نفر برای تعیین فرمول رگرسیون و 30 نفر برای آزمون فرمول تعیین شده به کار رفتند. تصاویر سفالومتری لترال توسط نرم افزار Wixwin 2000 با رفع بزرگنمایی تحلیل شد و اندازه مربوط به ابعاد مهره های سوم و چهارم گردنی (ارتفاع قدامی و خلفی و طول قدامی – خلفی هر مهره) ثبت شد. سن استخوانی نیز با استفاده از اطلس Greulich از روی رادیوگرافی مچ دست تعیین شد. روش رگرسیون خطی چندگانه به صورت stepwise برای تحلیل نتایج به کار رفت.

  از میان 6 بعد ثبت شده AH4 (ارتفاع قدامی مهره چهارم گردنی) بیشترین همبستگی ساده با سن استخوانی را داشت( 831/0 = r ، 001/0 < P )

  با استفاده از تصاویر سفالومتری لترال می توان با دقت قابل قبولی سن استخوانی را پیش بینی کرد و از تابش اشعه به منظور تهیه رادیوگرافی مچ دست پرهیز نمود.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی کودکان

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی کودکان

 

  بررسی رابطه 04 * 1 DRB – HLA و 06 * 1 DQB – HLA با پوسیدگی های زودرس شدید دوران کودکی


  اساتید راهنما : دکتر حسین نعمت الهی – دکتر جلیل توکل افشاری

  اساتید مشاور : دکتر علیرضا صراف – دکتر حبیب اله اسماعیلی

  نگارش : دکتر علی باقریان

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شماره پایان نامه: 314

  

 

  خلاصه

  پوسیدگیهای زودرس شدید کودکی یکی از شایعترین بیماریهای مزمن دوران کودکی است. اتیولوژی آن چند عاملی بوده و عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو نقش مهمی را در پاتوژنز آن بازی می کنند. تفاوتهای ژنتیکی بین افراد مختلف، سبب تفاوت این افراد در استعداد به پوسیدگی می گردد. عوامل ژنتیکی مرتبط با مولکولهای ( HLA ) Human Leukocyte Antigen اخیراً به عنوان یک عامل مستعد کننده فرد به پوسیدگی مطرح شده اند. هدف ما در این مطالعه بررسی رابطه بین دو آلل 04 * 1 DRB HLA و 06 * 1 DQB HLA با پوسیدگی های زودرس شدید کودکی به منظور تشخیص زودهنگام بیماری و پیشگیری از آن بوده است.

  در این مطالعه از نمونه خون 44 کودک مبتلا به پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی و 35 کودک فاقد پوسیدگی، DNA ژنومی به روش غیر آنزیمی رسوب نمکی استخراج گردید. سپس وجود این دو آلل با استفاده از تکنیک PCR-SSP و الکتروفورزژل آگاروز بررسی گردید.

  یافته ها یک افزایش آماری قابل ملاحظه ای را از نظر فراوانی آلل 04 * 1 DRB HLA در گروه بیمار نشان دادند(019/0 = P-Value ) برآورد خطر نسبی ( OR ) هم برای این آلل ده به دست آمد. فراوانی آلل 06 * 1 DQB بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان نداد. (37/0 = P-Value ).

  نتایج فوق نشان می دهد که آلل 04 * 1 DRB HLA با پوسیدگی های زودرس شدید دوران کودکی مرتبط است. بنابراین بررسی وجود این آلل در کودکان احتمالاً می تواند به عنوان یک مارکر مولکولی برای تشخیص زود هنگام بیماری توصیه شود.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری ارتودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره دکتری ارتودانتیکس

 

  The Effect of Vitamin A on Orthodontic Tooth Movement in Rats


 

  Advisor : Dr. Ahmad Sodagar

  Consultant: Dr. Pouria Motahhari , Dr. Mohammad Hossein Ghahramani

  Written By: Dr. Samira Zahedpasha

  School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Registration No: 4425

 

 

  Abstract

  Orthodontic tooth movement and the related alveolar bone remodeling are achieved by osteoclastic bone resorption and osteoblastic new bone formation.

  Vitamin A, the first discovered and characterized fat – soluble vitamin, has essential roles in vision, bone, and muscle growth.

  It has been shown that administration of excess vitamin A has profound effects on bone. This vitamin can induce bone degradation by stimulating the formation of mature osteoclasts from precursors, and it can promote the maturation of cells of osteoblastic lineage. This study was designed to determine the effect of vitamin A on orthodontic tooth movement in rat for the first time.

  Orthodontic tooth movement was measured at the start and finally at the end of the study with a filler gauge. Anesthetizing the animals, blood samples were taken from the heart, and then the level of serum alkaline phosphatase was evaluated. After cervical dislocation, the maxillary sections were fixed and stained, using H&E staining procedures.

  Histopathological assessments showed no difference between vitamin A-treated and control groups. The number of osteoclasts, cementoclasts, PDL width, root resorption, and serum alkaline phosphatase was not different between groups.

  Based on the results of this study, we found that, vitamin A despite its reported effects on bone tissue, did not accelerate alveolar bone remodeling and therefore did not modify the orthodontic tooth movement. It can be suggested to perform other researches on the effect of vitamin Aon orthodontic tooth movement with longer time period and different forms and doses of this vitamin.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری اندودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره دکتری اندودانتیکس

  مقایسه دقت نرم افزار پیشنهادی با نرم افزار تروفی جهت اندازه گیری طول کانال در کانالهای خمیده شبیه سازی شده


  استاد راهنما : دکتر حسن رزمی

  استاد مشاور : دکتر داریوش گودرزی پور

  نگارش : دکتر سایه جبه دار مارالانی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره پایان نامه: 4430

  

 

  چکیده

  با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در عرصه های مختلف علوم پزشکی و ابداع رادیوگرافی های دیجیتال داخل دهانی، امور تشخیص و درمان دندانپزشکی دست خوش تحول بسیاری شده است. قابلیت های متنوع سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال، همچون اندازه گیری دقیق و قابل تکرار طول کارکرد، تغییر کنتر است، دانسیته و بزرگنمایی تصاویر و کاهش دوز پرتوگیری بیماران به میزان ٪ 90-60 ، این امکان را برای دندانپزشک فراهم می کند که کیفیت و پیش آگهی درمانهای ریشه دندان را بهبود بخشد. توجه به این نکته ضروری است که اندازه گیری دقیق طول کارکرد، از مهمترین مراحل درمان ریشه در کانالهای خمیده دندانی به حساب می آید. بنابراین در سیستمهای رادیوگرافی معمولی، به علت محدودیتهایی که در اندازه گیری طول کارکرد در کانالهای خمیده وجود دارد، امکان رخداد هر گونه اشتباه و حوادث حین کار باقی است و این مسئله پیش آگهی درمان را به شدت تحت تا ٔ ثیر قرار خواهد داد.

  امروزه یکی از متداول ترین سیستمهای دیجیتال که برای اندازه گیری طول کانال دندان استفاده می شود، نرم افزار تروفی است. این نرم افزار در کنار داشتن محاسن سیستم دیجیتال، دارای معایب خاصی است که از مهمترین آنها می توان به عدم توانایی کشیدن منحنی اشاره نمود. به عبارت دیگر، تروفی تنها قادر است به کمک خطوط مستقیم متوالی، انحنا را ترسیم کند. این مشکل که یک محدودیت کاربردی اساسی و مهم به شمار می آید، ما را بر آن داشت تا نرم افزاری طراحی کنیم که علاوه بر اندازه گیری صحیح طول کارکرد در تصاویر دیجیتال، بتواند انحنای کانالهای خمیده دندانی را به صورت یک منحنی کامل ترسیم کند.

  برای این منظور تعداد 120 کانال خمیده شبیه سازی شده در 12 گروه با شعاع و زاویه خمیدگی مختلف تهیه شد. طول کانالها از سر کانال تا آپکس اندازه گیری و به عنوان طول حقیقی ثبت گردید. سپس کانالها با ماده حاجب توسط سرنگ انسولین پر شده و رادیوگرافی دیجیتال تهیه گردید. طول کانال های مذکور با سیستم RVG تروفی و نرم افزار تهیه شده اندازه گیری شد. در نهایت، نتایج به دست آمده از روشهای مذکور با یکدیگر و با طول واقعی کانال مقایسه گردید.

  به طور کلی نرم افزار تروفی با 3 و 6 کلیک میزان طول کانال را over estimate یعنی بیش از اندازه واقعی تخمین و اندازه گیری کرد. اما نرم افزار طراحی شده در 5/72 ٪ موارد، طول کانال را کمتر از اندازه واقعی یعنی underestimate برآورد کرد.

  در نرم افزار پیشنهادی و نرم افزار تروفی قدر مطلق خطا در بیش از 90 ٪ نمونه ها، 5/0 میلی متر بود. این نرم افزار تولید داخلی است و توانایی رقابت با نرم افزارهای خارجی را به خوبی دارا است. همچنین این نرم افزار، طول کارکرد را در کانالهای خمیده دندانی به صورت سریع و دقیق و قابل تکرار اندازه گیری می کند.

بایگانی مطالب:

نفرات برتر کتب ترجمه شده
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی کودکان
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری رادیولوژی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری جراحی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی ترمیمی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پریو دانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پروتز های دندانی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پاتولوژی فک و دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری بیماریها ی دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری اندودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری ارتودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی کودکان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پریودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پروتزهای دندانی
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی بیماریهای دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی اندودانتیکس

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 172
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 122
:. تمام بازدید‌ها: 11769227
:. بازدید 24 ساعت قبل: 4265

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.05 seconds with 96 queries by YEKTAWEB