نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
جشنواره سال 1383

نفرات برتر مقاله پژوهشی ارتودانتیکس

.

مقاله پژوهشی برتر ارتودانتیکس

  Prediction of arch Perimeter changes due to Orthodontic treatment


  Hassan Noroozi1 ,Gholamreza E. D javid, Hassan Moeinzad, Amir P. Teimouri

   1-DDS,MSc

  Abstract

  A borderline orthodontic case with mild to moderate space deficiency can be treated without extractions. Expansion can be used to relieve space deficiency. The Prediction of arch perimeter change for a given amount of expansion is helpful in Planning the treatment of patient who needs expansion, and it can facilitate nonextraction orthodontic treatment . To date, different amounts of arch permeter change have been proposed for the same amount of expansion. A computer program is explained in this study, and examples of its uses are given. By entering 4 parameters of a dental arch in to the computer program before and after an orthodontic procedure, one can simply calculate the total and the anterior arch perimeters and see the differences between them numerically and graphically. The program can save, print , change, and delete the calculated data for each patient. For clinicians who do not choose to use the computer program, 2regression formulas are also presented to calculate the anterior and the total dental arch perimeters. The perimeters of 23 pairs of well-aligned dental arches were measured to check the accuracy of the computer program and the formulas. Paired t test did not show statistically significant differences between the actual, the computer-derived, and the formula-derived perimeters of the dental arches at 95% confidence level.


  (Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122:601-7)

نفرات برتر مقاله پژوهشی اندودانتیکس

.

مقاله پژوهشی برتر اندودانتیکس

  

  مقایسه واکنش بافتی دو ماده MTA( Proo root) ، Root MTA در بافت همبند


  نویسندگان: دکتر محمد اثنی عشری ، دکتر ایمان بلورچی، دکتر بهنام اسلامی ، دکتر ماندانا ستاری

 

  چکیده

  در حین درمان های اندودانتیکس با مواردی مانند اپکس باز، تحلیل ریشه، جراحی پری رادیکولار ، پرفوریشن ها، پالپوتومی و پوشش مستقیم پالپ ( DPC ) مواجه می شویم. امروزه ماده MTA ( Mineral , Trioxide Aggregate) جهت درمان این مواد بکار رفته و نتایج بسیار خوبی هم بدست آمده است ولی این ماده گران بوده و بایستی خارج از کشور تهیه شود. اخیرا ماده مشابه ایرانی آن در تبریز ساخته و به بازار ارائه شده است که نسبتا ارزان و در دسترس می باشد. هدف از این مطالعه و بررسی و مقایسه واکنش نسجی دو ماده MTA( Proroot) و مشابه ایرانی آن Root MTA بود.

  این مطالعه بر روی Rat 45 آلبینه نر و بالغ انجام گرفت. روش مطالعه تجربی و تکنیک اجرای مشاهده و تکمیل پرسشنامه بود. مواد مورد مطالعه داخل تیوب هایی از جنس پلی اتیلن قرار گرفته سپس در زیر پوست Rat ها در نواحی کتف و سرین قرار داده شدند. جهت گروه کنترل از همین تیوب ها بصورت خالی استفاده گردید. Rat ها در سه گروه 15 تایی پس از سه روز، یک هفته و یک ماه قربانی شدند و نمونه ها بصورت Enblock برداشته شدند و از نظر گریدالتهابی ، نوع سلول های التهابی، وجود ژانت سل و تشکیل کپسول فیبروز مورد بررسی هیستوپالوژیک قرار گرفتند.

  یافته ها نشان دادند که MTA (Proroot) تخمل بافتی بهتری نسبت به Root MTA (ساخت ایران) دارد، ولی تفاوت این دو از نظر آماری معنی دار نبود.

  بنابراین با توجه به خصوصیات نزدیک Root MTA به (Proroot ) MTA در صورت تایید سایر آزمایشات، Root MTA می تواند بعنوان جایگزین MTA مورد استفاده قرار گیرد.

نفرات برتر مقاله پژوهشی بیماری های دهان و تشخیص

.

مقاله پژوهشی برتر بیماری های دهان و تشخیص

  مقایسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلایان به بیماری پریودنتال بر مرگ نوتروفیل ها


  دکتر ماندانا ستاری، دکتر علی رحمانی، دکتر سعید خلیلی

 

  چکیده

  درصد قابل توجهی از نوتروفیل های بزاق و شیار لثه دستخوش تغییرات دژنراتیو شده اند که علت و مکانیسم مرگ این سلول ها کاملا مشخص نشده است. در برخی تحقیقات، مکانیسم مرگ نوتروفیل ها را به Apoptosis یا مرگ برنامه ریزی شده سلول نسبت داده اند، حال آنکه در تحقیقی دیگر، مکانیسم مرگ را به نکروز نسبت دادند. با توجه به مطالب فوق، هدف از انجام این تحقیق را بر پایه مقایسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلا به بیماری های پریودنتال بر مرگ نوتروفیل ها بنا نمودیم.

  روش این مطالعه به صورت تحلیلی( Analytical و مورد – شاهد Case Control ) بوده است. برای این منظور، از بین بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و ردمانگاه قاضی طباطبایی و از بین دانشجویان دندانپزشکی در مجموع 45 نمونه بزاق کامل( Whole Saliva ) به صورت غیراحتمالی و از افراد در دسترس تهیه شد که نمونه ها مربوط به 15 فرد سالم، 15 فرد مبتلا به ژنژیویت و 15 فرد مبتلا به پریودنتیت مزمن ( Chronic Periodontitis ) بودند. پس از تهیه رقت 5/0 از نمونه های بزاق، نمونه ها به مدت 30 دقیقه با نوتروفیل های خون محیطی مربوط به یک فرد سالم مجاور شدند. سپس به رنگ آمیزی با کیت Annexin – V – Flous و مشاهده در زیر میکروسکوپ فلورسانس جهت تعیین درصد سلول های زنده، سلول های اپوپتوتیک و سلول های نکروتیک اقدام شد.

  میانگین درصد سلول های زنده در گروه های سالم، مبتلا به ژنژیویت و مبتلا به پریودنتیت مزمن به ترتیب حدود 20/3 ± 93/88 ، 90/6 ± 13/80 و 32/7 ± 06/77 بود. میانگین درصد سلول های اپوپتوتیک در گروه های سالم، مبتلا به ژنژیویت و مبتلا به پریودنتیت مزمن به ترتیب حدود 19/3 ± 06/11 ،92/6 ± 73/19 و 01/7 ± 22 بود. میانگین درصد سلول های نکروتیک در گروه های سالم، مبتلا به ژنژیویت و مبتلابه پریودنتیت مزمن به تزتیب حدود ، 51/0 ± 13/0 و 60/2 ± 93/0 برآورد شد. با انجام آنالیزهای آماری، اختلافات آماری معنی داری از لحاظ درصد سلول های زنده و اپوپتوپیک بین سه گروه مورد مطالعه ملاحظه گردید( p=0/000 ) ، اما از نظر درصد سلول های نکروتیک ، به اختلاف آماری معنی دار برخورد نشد. همچنین مشخص شد که همبستگی های آماری معنی داری نیز بین درصد سلول های زنده، اپوپتوتیک و نکروتیک با سه گروه مورد مطالعه وجود دارد( به ترتیب P=0/000 ، P=0/000 و P=0/027 )

  بر اساس یافته های بدست آمده از این تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که بزاق کامل افراد مبتلا به ژنژیویت و پریودنتیت مزمن قادر به القای مرگ نوتروفیل ها می باشد و احتمالا با پیشرفت بیماری پریودنتال بر شدت این اثر افزوده می شود.

نفرات برتر مقاله پژوهشی پاتولوژی فک و دهان

.

مقاله پژوهشی برتر پاتولوژی فک و دهان

 

  مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی Expression نشانگر Ki-67 در آملوبلاستومای تک حفره ای و کیست دانتی ژور


  نویسندگان: دکتر محمد اسلامی ، دکتر نصرت اله عشقیار ، دکتر فرخ تیرگری، دکتر گیتا رضوانی

 

  چکیده

  تشخیص آملوبلاستومای تک حفره ای از کیست دانتی ژور، کشف تغییرات آملوبلاستومای ایجاد شده در جدار کیست دانتی ژور در مراحل اولیه، تشخیص اپی تلیوم ادنتوژن هیپرپلاستیک موجود در جدار همبندی کیست دانتی ژور از یک توده آملوبلاستومایی، همه مستلزم بکارگیری روشی دقیق و مطمئن است.

  مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه واکنش ایمنی شاخص تکثیر سلولی Ki-67 در قسمت های مختلف اپی تلیوم کیست دانتی ژور و آملوبلاستومای تک حفره ای انجام شد.

  در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر، با استفاده از روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، نشانگر Ki-67 بر روی 9 مورد آملوبلاستومای تک حفره ای و 15 مورد کیست دانتی روژ ، به کمک آنتی بادی MIB-1 رنگ شد. تعداد هسته های رنگ گرفته در دو ناحیه بازال و سوپرابازال اپی تلیوم پوشاننده هر دو ضایعه ، در 1000 سلول اپی تلیالی شماری و به عنوان Labeling Index (LI) بیان و مقایسه گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t-student تحلیل گردید.

  میانگین Ki-67 (LI) در لایه بازال کیست دانتی ژور( 66/1 ± 59/2 ( و آملوبلاستومای تک حفره ای (79/0 ± 76/3) تفاوت معنی داری نشان نداد ولی در ناحیه سوپربازال در آملوبلاستومای تک حفره ای (69/0 ± 15/2) به طور معنی داری بیشتر از کیست دانتی ژور ( 55/0 ± 77/0) بود( P=0/003 ). اختلاف میانگین تعداد سلول های Ki-67 مثبت( LI ) در اپی تلیوم پوشاننده کیست دانتی ژور و آملوبلاستومای تک حفره ای ( صرف نظر از موضع سلول های رنگ گرفته) از نظر آماری معنی دار بود( P< 0/05 ) در این حالت میانگین تعداد سلول های Ki-67 مثبت در اپی تلیوم پوشاننده آملوبلاستومای تک حفره ای بیشتر از کیست دانتی ژور بود.

  استفاده از نشانگر Ki-67 ( LI) در ناحیه سوپربازال یا کل ضخامت اپی تلیوم پوشاننده برای مقایسه دو کیست، می تواند به عنوان شاخصی برای تشخیص کیست دانتی ژور از آملوبلاستومای تک حفره ای مورد استفاده قرار گیرد.

نفرات برتر مقاله پژوهشی پروتزهای دندانی

.

مقاله پژوهشی برتر پروتزهای دندانی

  اثر دما ، رطوبت و زمان بر تغییرات ابعادی گچ نوع IV


  نویسندگان: دکتر مجید صاحبی ، دکتر شهین رکنی

 

  چکیده

  کشور ایران از نظر اقلیمی دارای شرایط آب و هوای مختلف است و با توجه به اختلاف زیاد دما و رطوبت در شهرهای مختلف و استفاده وسیع و همگانی لابراتوارهای پروتز از استون نوع IV برای ساخت دای، انجام این بررسی ضروری به نظر رسید.

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دما، رطوبت و زمان بر تغییرات ابعادی استون نوع IV ( Velmix ) انجام شد.

  در این مطالعه تجربی ، به منظور قالبگیری نیاز به یک مدل با ابعاد ثابت بود که نمونه مکعبی شکل فلزی با ابعاد 10 میلیمتر ساخته شد سپس با استفاده از ماده قالبگیری از نوع سیلیکون تراکمی به کمک تری مخصوص با 10 خانه به ابعاد 25*20*15 قالبگیری در 10 مرحله انجام گرفت. قالبها به طور همزمان با استون نوع IV ریخته و 80 نمونه در دستگاه مخصوص نگهداری شد. پس از زمانهای انتخابی 2 تا 24 ساعت و یک هفته نمونه ها که در 3 گروه 10تایی با مشخصات رطوبت ثابت و دمای متغیر و 5 گروه 10تایی با مشخصات دما ثابت و رطوبت متغیر نگهداری شده بودند، با میکرومتر با دقت 01/0 میلیمتر اندازه گیری گردیدند. سپس با استفاده از آنالیز واریانس تک عاملی – دو عاملی و دانکن نمونه ها تحلیل شد.

  نتایج این مطالعه نشان داد که زمان در ایجاد تغییرات ابعادی نقش ندارد. تغییرات دما و رطوبت باعث ایجاد تغییرات ابعادی در گچ می شود. همچنین افزایش دما باعث انقباض و افزایش رطوبت باعث انبساط می گردد.

  بر اساس نتایج این مطالعه بهترین دما برای ایجاد کمترین تغییر ابعادی 20درجه و بهترین رطوبت برای ایجاد کمترین تغییرات ابعادی 30% می باشد.

نفرات برتر مقاله پژوهشی پریودانتیکس

.

مقاله پژوهشی برتر پریودانتیکس

 بررسی وضعیت مرگ برنامه ریزی شده سلولی در بیماری پریودنتیت مزمن و پریودنتیت تهاجمی


نویسندگان: شهرام وزیری، دکتر روزبه خسروی، دکتر بهنام اسلامی ، دکتر شیرین کریمی ، دکتر فاطمه مشهدی عباس

 چکیده

مرگ برنامه ریزی شده سلولی ( Apoptosis) یک نوع مرگ فیزیولوژیک است. تحقیقات زیادی نشان دهنده اثر این فرایند در پاتوژنز بیماریهای پریودنتال بوده اند. اکثر این تحقیقات بر روی پریودنتیت مزمن ( Chronic Sever Periodontitis) انجام شده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی اختصاصی بر روی مونونوکلئرهای بافت لثه در بیماری پریودنتیت تهاجمی ( Aggressive Periodontitis) بود.

مطالعه به روش تجربی – تحلیلی صورت پذیرفت. نمونه ها به سه دسته سالم، پریودنتیت مزمن و پریودنتیت تهاجمی تقسیم شده ، در هر کدام از گروه ها 15 نمونه قرار داده شد. نمونه ها پس از فیکس شدن در فرمالین 10 درصد بمدت 24 ساعت در پارافین قرار داده شدند. بوسیله میکروتوم از بلوکهای پارافینی مقطعهای 4 میکرونی تهیه شد. تکنیک بررسی دو آنتی بادی Fas ، Bcl-2 بوسیله Immunohistochemistry برسی شدند. مقطع های بافتی همچنین با H&E نیز رنگ آمیزی شدند. شمارش سلول ها در بافت ها به صورت مثبت (بیان گیرنده رنگ گرفته شده در سطح سلول) ثبت شد و آنالیزهای آماری روی آنها انجام گرفت.

 بروز گیرنده Fas در بیماری پریودنتیت تهاجمی 69/2± 86/3 بود. درصد بروز Bcl-2 در همین دسته بیماری 24/6 ± 57/36 درصد گزارش شد. در بیماری پریودنتیت مزمن این میزان به ترتیب برای گیرنده Fas (26/17 ± 73/37 درصد) و برای Bcl-2 (53/15± 34/68 ) بود. کاهش گیرندهFas و Bcl-2 در سطح سلول های منونوکلئر در نمونه های پریودنتیت تهاجمی از نظر آماری تفاوت معنی داری را در مقایسه با نمونه های سالم و پریودنتیت مزمن نشان داد(Pvalue <0/05 , Mann-whitney Test ) یافته ها بیانگر کاهش چشمگیر بیان گیرنده Fas در سلول های منونوکلئر در بیماری پریودنتیت تهاجمی بودند. بعلاوه این درصد در مورد گیرنده Bcl-2 نیز صادق بود و کمتر از نمونه های سالم و پریودنتیت مزمن بود. بنابراین می توان این چنین فرض کرد که اختلال در روند مرگ سلولهای منونوکلئر جمله عوامل اصلی در روند پاتوژنز بیماری پریودنتیت تهاجمی است.

نفرات برتر مقاله پژوهشی دندانپزشکی ترمیمی

.

مقاله پژوهشی برتر دندانپزشکی ترمیمی

  Physical and mechanical properties of an experimental dental composite based on a new monomer


  M. Atai , M. Nekoomanesh , S. A. Hashemi , S. Amini

 

  Abstract

  Summary Objective : The purpose of this study was to investigate the physical and mechanical properties of a dental composite based on BTDMA , a new dimethacrylate monomer based on BTDA ( 3, 3’ , 4 , 4’-benzophenone tetracarboxylic dianhydride), and to compare these with the properties of a composite based on commonly used Bis-GMA monomer.

  Methods: Experimental composites were prepared by mixing the silane-treated filler with the monomers. The prepared pastes were inserted in to the test molds and heat-cured. Light –cured composites were also prepared using camphorquinone and amine as photoinitiator system. Degree of conversion of the light-cured and heat-cured composites was measured using FTIR spectroscopy. The flexural modulus , diametral tensile strength (DTS), water sorption, water contact angle, microhardness and thermal expansion coefficient of the prepare composites wee measured and compared. Water uptake of the monomers was also measured.

  Result: The results showed that the mechanical properties of the new composite are comparable with the properties of the Bis-GMA- based composite but its water sorption is higher. BTDMA as a monomer containing aromatic rings and carboxylic acid groups in its structure gives a composite with good mechanical properties. There is a close relation between the contact angle, water sopption of the cured composite and water uptake of their monomers.

  Significance: Finding new monomers as alternatives for Bis-GMA have been a challenge in the field of dental materials and any investigation into the properties of new composites would be beneficial in the development of dental materials.


  (2004 Academy of Dental Materials. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.)

نفرات برتر مقاله پژوهشی دندانپزشکی کودکان

.

مقاله پژوهشی برتر دندانپزشکی کودکان

 

  مقایسه کارآیی روش های مختلف پیشگیری در میزان پلاک دندانی در دانش آموزان 12 ساله منطقه 6 تهران


  نویسندگان: دکتر زیبا ملکی، زنده یاد دکتر صانعی، دکتر مسلمی، دکتر صبوری مطلق

 

  چکیده

  با توجه به اهمیت پلاک دندانی و تاثیر آن بر بیماری های پریودنتال و پوسیدگی دندانی و همچنین عدم اطلاع در مورد تاثیر روشهای مختلف پیشگیری بر کنترل پلاک دندانی، این تحقیق با هدف مقایسه کارآیی روش های مختلف پیشگیری در میزان پلاک دندانی در دانش آموزان 12 ساله شهر تهران انجام گردید.

  این بررسی به روش کارآزمایی بالینی بر روی 700 دانش آموز 12 ساله انجام گرفت. روش کار بدین گونه بود که تعداد 16 مدرسه راهنمایی ( 8مدرسه دخترانه و 8 مدرسه پسرانه) به روش تصادفی انتخاب شدند و طی معاینه بالینی PI (پلاک ایندکس) آنها به روش استاندارد تعیین و ثبت گردید. در کل، مدارس به 4 گروه تقسیم شدند. اولین گروه شاهد بود که هیچ روش پیشگیری در آن اعمال نشد. در گروه دوم آموزش بهداشت دهان ارائه شد، سومین گروه تحت ترغیب عملی و چهارمین گروه تحت آموزش و ترغیب عملی قرار گرفتند. بعد از گذشت یک سال هر چهار گروه مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و شاخص PI اندازه گیری شد.

  یافته های این تحقیق نشان دادند در گروه شاهد، پلاک دندانی از کد 3 با فراوانی 8/30 درصد به کد4 با فراوانی 3/48 درصد افزایش یافت که از لحاظ آماری معنی دار بود( P < 0/05 ) . در گروه دوم پلاک دندانی از کد 3 با فراوانی 9/ 32 درصد به کد 2 با فراوانی 7/40 درصد کاهش یافت که از نظر آماری معنی دار بود( P < 0/05 ) . گروه سوم با افزایش پلاک دندانی از کد 3 با فراوانی 9/31 درصد به کد 4 با فراوانی 9/31 درصد مواجه شد که البته از نظر آماری نبود ( P > 0/05 ). در گروه چهارم پلاک دندانی از کد 3 با فراوانی 6/38 درصد به کد 2 با فراوانی 6/38 درصد تقلیل یافت که از نظر آماری معنی دار بود( P < 0.05 ). در کل سه گروه آزمایش شرایط بهتری نسبت به گروه شاهد نشان دادند.

  نتایج بر این مطلب دلالت می کردند که برای کاهش میزان پلاک دندانی و در نتیجه بالا بردن سطح بهداشت دهان افراد آموزش کافی و صحیح به تنهایی برای ایجاد انگیزه در فرد کافی می باشد.

نفرات برتر مقاله پژوهشی رادیولوژی دهان و فک و صورت

.

مقاله پژوهشی برتر رادیولوژی دهان و فک و صورت

 

  بررسی تغییرات دانسیته استخوانی اطراف ایمپلنت با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال ساب تراکشن


  نویسندگان: دکتر محمد امین توکلی، دکتر شادی داوری

 

  چکیده

  معاینات رادیوگرافی یکی از ابزارهای مهم تشخیصی برای ارزیابی تغییرات در بافت استخوانی به دنبال جاگذاری ایمپلنت می باشند. با توجه به محدودیت رادیوگرافی های معمولی در تشخیص دقیق این تغییرات، استفاده از روش هایی مانند رادیوگرافی دیجیتال ساب تراکشن( DSR ) به منظور تشخیص تغییرات جزیی در دانسیته استخوان اطراف ایمپلنت ابداع و تکامل یافته اند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات دانسیته استخوان اطراف ایمپلنت با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال ساب تراکشن در بیماران تحت درمان ایمپلنت مراجعه کننده به بخش جراحی دهان، فک و صورت می باشد.

  مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی ده بیمار و بیست فیکسچر صورت گرفت. با استفاده از روش پارالل و استنت از بیماران در فواصل زمانی یک ، سه و شش ماه بعد از گذاشتن فیکسچر و همچنین قبل از گذاشتن Abutment رادیوگرافی تهیه و دو به دوی آنها از یکدیگر ساب ترکت شدند. میزان متوسط سایه های خاکستری هر تصویر ساب تراکشن در چهار ناحیه کرست، قسمت میانی ریشه، آپکس و اینترآلوئولار( برای کنترل) محاسبه و نتایج با استفاده از آزمون آماری زوجی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. بر اساس یافته های حاصل میانگین سایه های خاکستری در کست تصاویر ماههای (1-3) ، (1-6) و (3-6) به ترتیب 4/123، 8/123 و 1/171 بود. این مقادیر در آپکس به ترتیب 4/126، 2/126 و 6/120 و در قسمت میانی ریشه به ترتیب 1/126، 8/123 و 1/119 بود. در تصاویر ماههای (1-3) و (1-6) ناحیه کرست در نه مورد مقادیر سایه های خاکستری بالای 128 و در 11مورد کمتر از 128 بودند. در ناحیه آپکس در ماههای (1-3) نه مورد و در ماههای (1-6) هفت مورد مقادیر بالاتر از 128 و بقیه کمتر از آن را نشان دادند. در قسمت میانی ریشه در تصاویر ماههای (1-3) ده مورد و در تصاویر ماههای (1-6) نه مورد دارای سایه خاکستری بالای 128 بودند. با توجه با اختلاف کم موجود در مقدار سایه های خاکستری تصاویر ساب تراکشن در ماههای (1-3) و (1-6 ) تختلاف موجود از نظر تشکیل یا تحلیل معنی دار نبود.کمتر بودن میزان سایه های خاکستری در سه ماه اول به دلیل التهاب در مکان ایمپلنت بعد از قرار دادن فیکسچر بود. بنابر این انجام رادیوگرافی Coventional یک ماه بعد از قرارگیری ایمپلنت جز در موارد پیچیده لازم نیست، در غیر این صورت، رادیوگرافی دیجیتال ساب تراکشن روش انتخابی برای دیدن تغییرات جزیی می باشد.

نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی ارتودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی ارتودانتیکس

  برای استحکام باندبراکتهای سرامیکی و فلزی بر دندان ارزیابی ترکهای مینایی متعاقب دباندینگ


  استاد راهنما: دکتر طاهره حسین زاده نیک

  استاد مشاور: دکتر تبسم همشمند

  نگارش: دکتر مریم حبیبی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  اتچمنتهایی که برای اعمال نیروی ارتدنتیک در درمان های ارتودنسی ثابت بر روی دندان متصل می شوند طی سالیان گذشته با طراحی های متنوع و از مواد متفاوتی عرضه شده اند. با افزایش روزافزون سن مراجعین درمانهای ارتودنتیک، تقاضا جهت کاربرد اپلاینسهایی که زیبایی بیشتری داشته و invisible باشند افزایش یافته است. در جهت نیل به این هدف ، براکتهای سرامیکی معرفی شدند و استفاده از این براکتها روز بروز در حال افزایش است. از عوارض دباندینگ، امکان ایجاد ترک در مینای دندان است که با افزایش استحکام باند، امکان بروز این مشکل افزایش می یابد.

  در این تحقیق سعی شد تا استحکام باند براکتهای سرامیکی و فلزی بررسی شده و ریسک افزایش صدمات مینایی بدنبال دباندینگ این براکتها ارزیابی شود.

  نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین استحکام باند براکتهای فلزی به مینای دندان نسبت به براکتهای سرامیکی ( هم با گیرمکانیکی و هم با گیر شیمیایی) وجود داشت ( P < 0/001 ) به طوری که استحکام باند براکتها از این تحقیق این نتیجه بدست آمد که از بین انواع براکتهای بکار رفته در این بررسی استحکام باند براکتهای فلزی به مینای دندان بصورت معنی داری نسبت به براکتهای سرامیکی( با گیر شیمیایی و با گیر مکانیکی) بالاتر است و استفاده از براکتهای سرامیکی ( با گیر شیمیایی و با گیر مکانیکی) نسبت به براکتهای فلزی خطر بروز صدمات مینایی را افزایش نمی دهد.

  واژه های کلیدی: براکت های سرامیکی- پلایر دباندینگ – استحکام باند.

.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری ارتودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره دکتری ارتودانتیکس

 

  بررسی میزان انواع مال اکلوزن بر حسب شاخص DAI و طبقه بندی Angle در گروه سنی 19-15 سال در 13 استان کشور در سال 79-1378

  استادان راهنما: دکتر سید علی باقری یزدی، دکتر اشرف السادات صانعی

  نگارش: محسن خوش آمدی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  اختلالات دندانی – فکی یکی از شایع ترین اختلالات حفره دهان محسوب می گردد که عوارض ناشی از این ناهنجاریها و عدم درمان به موقع آنها می تواند باعث عوارضی نظیر ناراحتی های TMJ ، مشکلات روانی و ... شود.

  شیوع این ناهنجاریها طبق آمار و تحقیقات مختلف متفاوت می باشد که معمولا اختصاص به یک شهر یا ناحیه دارد لذا قابل تعمیم به کل کشور نمی باشد. با توجه به اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهداشت و پیشگیری ارزیابی اطلاعات جامع و دقیقی از وضعیت دهان و دندان کل جامعه بسیار ضروری می باشد.

  با توجه به اهمیت موضوع و هدف سازمان جهانی بهداشت( WHO ) جهت محدود نمودن بیماری در جوامع بشری، این تحقیق با هدف بررسی انواع مال اکلوژن بر اساس شاخص DAI و طبقه بندی انگل در گروه سنی 19-15 سال با مراجعه به جمعیت 13 استان کشور انجام گردید. در این مطالعه جمعا 1319 نفر از جمعیت 19-15 ساله شهری و روستایی 13 استان کشور با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سیستماتیک انتخاب شدند و با روش مشاهده، مصاحبه و تکمیل فرم پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند که نتایج زیر حاصل این مطالعه می باشند:

  در بررسی انواع مال اکلوزن بر اساس شاخص DAI مشخص شد که متوسط شاخص DAI در جمعیت ایران برابر 1/23( 2/6 ±) می باشد. 2/67 درصد جمعیت کشور نیاز به درمان ارتدنسی ندارند و فقط 3/4 درصد دارای مال اکلوزن معلول می باشند که نیاز به درمان های فوری و تحت حمایت دولت دارند شدت انواع مال اکلوژن با جنس، استان و محل زندگی (شهر یا روستا)، وضعیت اقتصادی افراد تنفس دهانی آشکار و مراجعه به دنداپزشک جهت چک آپ رابطه معنی دار آماری ندارد( P > 0/05 ). با بررسی که روی اجزاء شاخص DAI صورت گرفت مشخص شد که بیشتزین عامل تاثیرگذار بر شدت مال اکلوژن مربوط به اورجت قدامی ماگزیلا و سپس حداکثر بی نظمی قدام ماگزیلا می باشد.

  در بررسی انواع مال اکلوژن بر اساس طبقه بندی انگل میزان شیوع اکلوژن نرمال 3/8 درصد، مال اکلوزن کلاس I 1/45 درصد، مال اکلوزن کلاس II 9/20 درصد، مال اکلوژن کلاس III 7/25 درصد بدست آمد. با آنالیزهای آماری ( X2 ) انجام شده مشخص شده جنس، تنفس دهانی آشکار، استان و منطقه زندگی افراد بر روی نوع مال اکلوژن (انگل) تاثیر دارند( P < 0/001 ) و وضعیت اقتصادی افراد مراجعه به دندانپزشک جهت چک آپ و محل زندگی (شهر و روستا) تاثیری در شیوع انواع مال اکلوژن (انگل ) ندارد.( P < 0/005 )


 نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی اندودانتیکس

.

 پایان نامه برتر دوره تخصصی اندودانتیکس

  بررسی هیستولوژیک پاسخ بافتی به سه ماده Pro Root MTA ، Root MTA و سمان پرتلند نوع I کاشته شده در مندیبل گربه نابالغ


  استاد راهنما: دکتر حسن رزمی

  نگارش: دکتر ندا رمضانخانی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  به طور کلی M‏TA) Mineral Trioxide aggregate )به طور گسترده ای به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه ، Pulp Capping ، ترمیم پرفوراسیونها و دیگر درمانهای اندودنتیک به کار می رود. از آنجا که MTA و سمان پرتلند و Root MTA از لحاظ فیزیکی و شیمیایی دارای خواص متعدد مشابهی هستند، در نتیجه هدف از این مطالعه in vitro بررسی واکنش بافتی به MTA ، سمان پرتلند و Root MTA به صورت ایمپلنت داخل استخوانی در استخوان مندیبل گربه بالغ است. 26 گربه بالغ در شرایط آسپسی، بیهوش شده و پس از تزریق بی حسی موضعی، برش مخاطی برای اکسپوز کردن سمفیز مندیبل تهیه شد. حفرات استخوانی به صورت دو طرفه در دو سمت مندیبل تهیه و مواد آزمایشی به صورت تازه مخلوط شده و با قوام خمیری سفت در حفرات استخوانی قرار گرفتند. در گروه کنترل (+) درون حفره خمیر زینک اکساید همراه با تری کرزوفرمالین قرار گرفت و در گروه کنترل(-) حفره تعبیه شده خالی ماند. حیوانات بعد از 3، 6 و 12 هفته Sacrifice شده و نمونه ها برای بررسی بافتی آماده شدند. ارزیابی توسط میکروسکوپ نوری انجام گرفت. متغیرهای بررسی شده، شامل وجود و میزان التهاب و ضخامت التهاب، وجود کپسول فیبروزه، شدت فیبروز و تشکیل استخوان جدید بود. نتایج نشان داد که از لحاظ میزان الـتهاب و وجود کـپسول فـیبروزه و شدت فیـبروز بین Root MTA ، MTA و سمـان پرتلـند تفاوت آمـاری معـنی داری وجود ندارد ( P > 0/05 ) نیز از لحاظ تشکیل استخوان جدید، بین MTA و سمان پرتلند تفاوت آماری معنی داری نیست ( P > 0/05 ) ولی درد مورد Root MTA در هیچکدام از نمونه ها، استخوان جدید تشکیل نشده بود. ولی بافت گـرانـولاسیون نشانگر ترمیم در ناحیه دیده می شد.

  نتایج کلی نشان داد که Root MTA و سمان پرتلند از لحاظ سازگاری نسجی با MTA قابل مقایسه اند در نتیجه می توان از Root MTA و سمان پرتلند به دلیل قیمت کمتر به عنوان ماده پرکننده انتـهای ریشه و یا در کاربردهای دیگر اندودنتیک به جای MTA بهره مند شد.

.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری اندودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره دکتری اندودانتیکس

 

  بررسی کاهش باکتری داخل کانال توسط سه روش مکانیکی Instrumentation ، دستی:

  (S.S) K –type و چرخشی: Race, Profile

  استادان راهنما: دکتر محمد ضرابیان ، خانم مرضیه علی قلی

  نگارش: نسترن لقمانی نژاد

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  بر طبق نظر SChilder اهداف کلی آماده سازی کانال به این صورت بیان گردیده است:

  1. سیستم کانال ریشه باید تمیز و شکیل شود.

  2. ریشه باید از بقایای مواد آلی موجود در فضای کانال پاک شود و به منظور رسیدن به پرکردگی غیر قابل نفوذ سه بعدی در تمام کانال شکل دهی شود. لذا پاکسازی کانال از ذرات عاجی ( Debries ) مختلف و حذف منبع عفونت از مهم ترین اصول و لازمه اصلی موفقیت درمان ریشه می باشد، چرا که علت اصلی شکست درمانهای ریشه، نفوذ باکتریها و یا مواد حاصل از آنها به بافتهای پری اپیکال می باشد.

  وسایل جدیدی که امروزه برای آماده سازی کانال طراحی و عرضه شده اند می توانند این امر را بهبود بخشند.

  هدف از این مطالعه مقایسه میزان کاهش Enterococcus- faecalis (E.F) داخل کانال با سه روش مکانیکی Instrumentation می باشد.

  در این تحقیق 27 دندان تک ریشه استفاده شد، سه نمونه به عنوان کنترل منفی و بقیه نمونه ها در سه گروه 8 تایی قرار گرفت. باکتری انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه قرار گرفت و از کانال ها کشت میکروبی تهیه شد.

  سه روش Instrumentation شامل

  1. استفاده از تکنیک crown-down و فایل دستی (s.s) K –Type

  2. استفاده از تکنیک crown-down و سیستم چرخشی Profle

  3. استفاده از تکنیک crown-down و سیستم چرخشی Race بعد از عمل Instrumentation نیز از کانالها کشت میکروبی تهیه شد.

 

  معیار ارزیابی شامل تعیین درصد کاهش باکتری E.F توسط سه روش فوق بود. با استفاده از Anova یک طرفه بین سه روش Instrumentation از لحاظ توانایی در حذف باکتری تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  مطابق یافته های این تحقیق K فایل دستی S.S و سیستم های چرخشی Profile و Race می توانند در آماده سازی کانال ها مورد استفاده قرار بگیرند.

  اما از آنجاییکه دسترسی به فایلهای دستی نسبت به سیستم های چرخشی سهل تر بوده و به تجهیزات کمتری نیاز است و نیز تمامی این سیستم ها از نظر توانایی در حذف باکتری یکسان هستند. لذا در کانالهای مستقیم می توان از فایلهای دستی بجای سیستم چرخشی استفاده نمود.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی بیماری های دهان و تشخیص 

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

 

  بررسی اثرات درمانی عصاره گیاه ساتوریا خوزستانیکا و کارواکرول بر روی ضایعات آفتی مخاط دهان

  استادان راهنما: دکتر زهرا تهیدست، دکتر مهناز صاحب جمعی ، دکتر مسعود امانلو

  نگارش: دکتر فرید زائری

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  زخم های آفتی عودکننده دهان از جمله شایع ترین ضایعات دهان می باشند که عدم شناخت علت اصلی، درمان قطعی برای آن شناخته نشده است و معمولا به صورت علامتی( سمپتوماتیک) درمان می شود لیکن به علت عوارض جانبی در ترکیبات صناعی مختلف ترجیح داده می شود که از ترکیبات گیاهی با عوارض جانبی کمتر استفاده شود. استفاده از عصاره یا اسانس گیاهان به صورت موضعی یکی از روش های جدید جهت درمان زخم های آفتی عودکننده دهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه نیز بررسی اثرات درمانی عصاره گیاه ساتوریا خوزستانیکا و کارواکرول (ماده ذاصلی اسانس گیاه ساتوریا خوزستانیکا) به صورت مجزا بر روی زخم های آفتی عود کننده دهان می باشد. این گیاه فقط در ایران وجود دارد و اثرات شناخته شده ای در رفع التهاب و تسکین درد و همچنین اثرات ضد میکروبی دارد. برای دستیابی به این هدف از بین بیماران آفتی مراجعه کننده جهت درمان به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران تعداد 60 بیمار که دارای شرایط ورود به تحقیق بودند جهت مطالعه برگزیده شدند و از آنها درخواست گردیددر صورت رضایت در این تحقیق شرکت نمایند. بیماران در سه گروه 20نفری( عصاره گیاه ساتوریا خوزستانیکا – کاواکرول – دارونما) قرار گرفتند.این بررسی به صورت Double blind randomized clinical trial انجام گردید و نتایج نشان داد که عصاره گیاه ساتوریا خوزستانیکا در مقایسه با دارونما از نظر کاهش مدت زمان درد و سوزش ( P < 0/05 ) و کاهش مدت زمان بهبودی کامل بالینی ( P < 0/05 ) در ضایعات آفتی ماینور دهان دارای اختلاف آماری معنی داری است و موثر می باشد.

  کـارواکرول در مقایسه با دارونـما از نظر کـاهش مدت زمـان درد و سوزش ( P < 0/05 ) و کاهش مدت زمان بهبـودی کامل بالینی ( P < 0/05 ) در ضایعات آفتی ماینور دهان دارای اختلاف آماری معنی داری است و موثر می باشد.

  عاره گیاه ساتوریا خوزستانیکا در مقایسه با کارواکرول از نظر کاهش مدت زمان درد و سوزش ( P > 0/05 ) و کاهش زمان بهبودی کامل بالینی ( P > 0/05 ) در ضایعات آفتی ماینور دهان دارای اختلاف آماری معنی دار نمی باشد و مشابه می باشد.

  لذا در پایان می توان نتیجه گرفت استفاده از عصاره گیاه ساتوریا خوزستانیکا و همچنین کارواکرول روش جدید در درمان علامتی زخم های آفتی ماینور دهان می باشد.


.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری بیماریهای دهان و تشخیص

.

پایان نامه برتر دوره دکتری بیماریهای دهان و تشخیص  

  بررسی مقایسه ای DMFT در کارگران دو کارخانه قند و سیم و کابل مغان شاهرود در سال 81-80

  استاد راهنما: دکتر زهرا تهیدست

  نگارش: عباسعلی خواجه تراب

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  با توجه به اینکه مهم ترین شاخص در بررسی سلامت دندان ها، DMFT می باشد و عوامل مختلفی در میزان آن دخیل می باشد و به دلیل شناسایی و ارزیابی وضعیت سلامتی و ریسک فاکتورهای مهم در دندان های دائمی، این تحقیق تحت عنوان بررسی مقایسه ای شاخص DMFT در کارگران قند و سیم و کابل مغان شاهرود و به منظور برآورد DMFT و عوامل موثر بر آن به طور تمام شماری انجام شد. در این بررسی تعداد 124 نفر از کارگران دائمی خط تولید کارخانه قند و 127 نفر از کارگران سیم و کابل مغان که دارای شرایط معیار بودند بر اساس سئوالات، پرسشنامه و جدول وضعیت دندانی افراد مورد معاینه و پس از آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS و اطمینان از صحت آن نتایج زیر بدست آمد.

  میانگین و انحراف معیار DMFT در کارخانه قند 5/6 ± 59/12 ، میانگین و انحراف معیار DMFT در کارخانه سیم و کابل 4/5 ± 7/9 Caries Free در 2 کارخانه کمتر از 1% بود که قابل چشم پوشی می باشد. و در کارخانه قند 14 نفر و در سیم و کابل 5نفر دارای دست دندان( بی دندانی مطلق) بودند که از مطالعه حذف شدند و با توجه به اینکه بیشتزین درصد گروه سنی در 2 کارخانه مورد مطالعه در سنین 44-35 سال بودند و این گروه از نظر WHO مث گروه 6، 12، 15 ساله ها مهم می باشد و به همین دلیل بیشتر مورد مقایسه در داخل و خارج کشور قرار گرفته است.

  میانگین و انحراف معیار DMFT در گروه 44-35 ساله در کارخانه قند 05/6 ± 6/11 و میانگین و انحراف معیار DMFT در گروه 44-35 ساله در سیم و کابل مغان 5/6 ± 8/10 تعیین شده است.

  از نظر جغرافیایی 2 کارخانه فوق در یک منطقه جغرافیایی واقع شده که از نظر آب آشامیدنی و میزان فلوراید یکسان در نظر گرفته شده است. سن ، سابقه کار، تحصیلات – رعایت – عادات بهداشتی(استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان) ، مراجعه سالیانه به دندانپزشک، مصرف مواد قندی و تنقلات- مصرف دخانیات، تاثیر قابل ملاحظه ای در DMFT داشته مثلا با افزایش سن و سابقه کار میزان DMFT بالا رفته و بلعکس... با آنالیز تحلیل Anova Two Way در 2 جامعه مورد مطالعه بالا با P. Value < 0/000 (احتمال) رابطه معناداری بین شاخص DMFT و نوع کار بدست آمده که تاکید کننده فرضیات می باشد. امید است نتایج تحقیق به عنوان پایلوت در جامعه کارگری برای تخقیقات بعدی قرار گیرد.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان

.

 پایان نامه برتر دوره تخصصی پاتولوژی فک و دهان

 

  بررسی میزان expression نشانگر P21WAF در موکواپیدرموئید کارسینومای غدد بزاقی اصلی و فرعی و رابطه آن با grade هیستولوژی

  استادان راهنما: دکتر فرخ تیرگری، دکتر محمد اسلامی، دکتر فرشته بقایی

  نگارش: دکتر شهرو اعتماد مقدم

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  موکواپیدرموئید کارسینوما ( MEC ) به عنوان شایع ترین تومور بدخیم غدد بزاقی اعلام شده است. بنابر این گزارشات متعدد، تعیین grade MEC رابطه مستقیم با پیش آگهی داشته و در ارائه طرح درمان مناسب نقش دارد. معروف ترین عمل P21WAF ایجادتوقف در چرخه سلولی است. اختلال در آن می تواند سبب رشد کنترل نشده سلولها و در نتیجه ایجاد سرطان گردد. همچنین در بسیاری از تومورها به عنوان عامل پروگنوستیک شناخته شده است.بررسی وجود یا عدم P21WAF expression و تعیین رابطه احتمالی آن grading.

  مواد و روشها: تعداد 35 بلوک پارافینی انتخاب شده و مقاطع تهیه شده از آنها به روش ایمونو هیستوشیمی با آنتی بادی P21WAF رنگ آمیزی شدند. سپس توسط گراتیکول چشمی . آنالیز کامپیوتری فراوانی سلول های رنگ پذیرفته تعیین گشت. آنالیزهای آماری با آزمونهای دقیق فیشر، Mann- whitney , Chi –square و همبستگی اسپیرمن انجام گرفت و P < 0/05 معنی دار فرض شد. P21 expression با روش شمارش کامپیوتری در ( %22/9 ) 35/8 و در روش شمارش چشمی در ( %8/6 ) 35/3 از نمونه ها مثبت تلقی شده و با grading و یا هیچیک از عوامل بالینی رابطه معنی دار نشان نداد.

  از آنجاییکه میزان P21 expression در MEC نسبتا اندک می باشد، ممکن است اختلال عوامل دیگر دخیل در چرخه سلولی نقش بیشتری در تومورژنز آن داشته باشند. همچنین احتمال حضور مسیری مستقل از P53 برای P21 WAF پیشنهاد می شود. بعلاوه چون بین P21 expression و grading رابطه معنی داری بدست نیامد، این نشانگر احتمالا نقش چندانی در تعیین پروگنوز نیز نخواهد داشت.


.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پاتولوژی فک و دهان

.

پایان نامه برتر دوره دکتری پاتولوژی فک و دهان

 

  بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک ضایعه لیکن پلان دهانی در آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران از سال 1347 تا پایان سال 1381

  استاد راهنما: دکتر مریم خلیلی

  نگارش: سیده مریم شجاعی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

  چکیده

  لیکن پلان یک بیماری مزمن پوستی – مخاطی است، انواع مخاطی که در حفره دهان به وجود می آید، بیشتر در مخاط گونه و به صورت دو طرفه درگیری ایجاد می کند و به دلیل موقعیت مکانی که نسبت به قسمت های دگیر بدن دارد، می تواند باعث آزار بیشتر شود.

  اتیولوژی این بیماری هنوز به درستی مشخص نشده است. در شرایط مختلف سیستمیک و بیماری های مختلف خود ایمنی و تحت استفاده از داروها و در معرض وجود یکسری از مواد و عفونتها ضایعاتی مشابه لیکن پلان به وجود می آید ولی هنوز ارتباط دقیق بین همه این عوامل و ایجاد ضایعه مشخص نشده است. اما بروز واکنش های ایمنی در ایجاد بیماری دخیل است. قبلا اضطراب را عامل ایجاد بیماری می دانستند، ولی این مساله امروزه به دلیل نبودن توجیه علمی قانع کننده مورد تردید است.

  مساله مهمی که در مورد این بیماری مطرح است، احتمال پیدایش تغییرات بدخیمی می باشد. این موضوع سالیان بسیاری مورد بحث بوده است. هر چند تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام گرفته است و ضایعه مشخصی نیز به عنوان پیش بدخیم مجزا و معرفی شده است، ولی همچنان اثبات خوش خیم بودن ضایعه یا مشتعد بودن آن برای تبدیل به بدخیمی مورد تردید است.

  نمای بالینی متفاوت و متنوع ضایعه می تواند در مکانهای متفاوت دهان به وجود آید، می تواند بدون ناراحتی یا همراه با سوزش و درد باشد و دوره هایی از عود و پسرفت را نشان می دهد. این تنوع در نمای بالینی می تواند تشخیص را مشکل کند.

  نمای هیستولوژیک لیکن پلان دهانی، در بیماریهای دیگر نیز مشاهده می شود و ویژه لیکن پلان نیست ولی با وجود این، بررسی نمای میکروسکوپی همراه با در نظر گرفتن علائم بالینی و تاریخچه بیماری در تشخیص قطعی مفید واقع می شود.

  تحقیقاتی که تا به امروز انجام گرفته است، ابعاد مختلف بیماری را همزمان با هم مد نظر قرار نداده اند. بیشتر مطالعات به صورت مدت دار و روی جنبه بالینی بیماری بوده است و جنبه های بافت شناسی بیماری به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است.

  با توجه به مطرح شدن هرچه بیشتر بیماریهای خود ایمنی و افزایش روزافزون استرس و اضطراب در جامعه و با توجه به اینکه تحقیقی جامع در این مورد در دسترس نیست، لزوم انجام مطالعه ای که جنبه های مختلف بیماری را بررسی کند، احساس می شود.

  با توجه به اینکه بررسی ضایعات دهانی مدنظر بوده و آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، یک مجموعه نسبتا وسیعی است که بالغ بر 30 سال نمونه های بیماران مراجعه کننده را به عنوان یک مرکز پزشکی جمع آوری کرده است به عنوان یک مرکز مناسب برای تحقیق محسوب می شود. بنابراین بر آن شدیم تا تحقیق پیرامون خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک لیکن پلان دهانی با استفاده از آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی تهران در فاصله سالهای 1347 تا پایان سال 1381 به انجام برسانیم، به این امید که گامی هر چند کوچک در راستای شناخت بیشتر این ضایعه برداشته شود.


 نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پروتزهای دندانی

.

 پایان نامه برتر دوره تخصصی پروتزهای دندانی

  بررسی اثرات اسپلینت تراپی و اکلوزال اجاستمنت بر TMD

  استادان راهنما: دکتر حبیب حاج میرآقا، دکتر علیرضا کشواد

  نگارش: دکتر افسانه شاهرخی راد

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  جهت درمان TMD ، راهکارهای درمانی مختلفی همچون مشاوره، بیوفیدبک ، فیزیوتراپی و اکلوزال اجاستمنت وجود دارند. شکی نیست که تغییر اکلوژان از شایع ترین روش های درمانی این مشکل می باشد، اما با این وجود هنوز برای تعیین اثرات اکلوزال تراپی بر TMD به تحقیقات مینی بر شواهد، نیاز داریم.

  اهداف: مـطالـعه کـلیـنیـکـی حـاضر با هـدف تعـیـین اثـرات اسـپلـیـنت تـراپی و اکـلـوزال اجـاسـتـمنت در بـیـماری

  TMD( Temporomandibular Disorders) و همچنین مقایسه اثرات اکلوزال اجاستمنت با درمان پلاسبو (اجاستمنت ساختگی) طراحی شد. بیماران TMD که به دنبال درمان علایم خود مراجعه نموده بودند به طور رندوم به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه استرس بیماران توسط HAD Scale سنجیده شده و علایم کلینیکی و سمپتوم های Subjective بیماران توسط معاینه گر blind ثبت گردید. پس از آن، اسپلینت تراپی به مدت هشت هفته در هر دو گروه با شرایط مساوی انجام شده و علایم کلینیکی و Subjective بیماران مجددا ثبت گردید. بعد از این مرحله، بسته به اینکه بیمار به کدام گروه تخصسص یافته باشد، درمان اکلوزال اجاستمنت با متد Schuyler و یا mock equilibration ( تماس فرز non- cutting با دندانها) انجام شد. یک ماه پس از این پروسه علایم کلینیکی و Subjective بیماران مجددا ثبت شد و با رکوردهای قبلی مقایسه گردید.

  در پایان تست های آماری کاهش معنی داری ایندکس های Clinical , Subjective بیمار ( توسط ایندکس Helkimo ) پس از اسپلینت تراپی و اکلورال اجاستمنت را نشان دادند. نتایج حاصله از اثرات اکلوزال اجاستمنت نسبت به ابتدای مطالعه معنی دار و نسبت به درمان اسپلینت تراپی بدون معنی بود. ضمن اینکه اختلاف آماری معنی داری در نتایج درمان بین دو گروه مشاهده شد.

  با توجه به آنالیزهای آماری این مطالعه می توان نتیجه گرفت که:

  1. استفاده از اسپلینت اکلوزالی روش درمانی سودمندی برای بیماران TMD می باشد.

  2. در درمان بیماران TMD اکلوزال اجاستمنت نسبت به mock equilibration نتایج بهتری بدست می دهد.


.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پروتزهای دندانی

.

پایان نامه برتر دوره دکتری پروتزهای دندانی

  بررسی تاثیر رینگ لاینرهای خشک و مرطوب و روش بدون رینگ بر تطابق مارجین کراون ریختگی

  استاد راهنما: دکتر ابوالفضل صبوری

  نگارش: مازیار شیخ الاسلامی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  چکیده

  از آنجا که عدم تطابق مارجین رستوریشن ریختگی روی دندان تراش خورده باعث بروز مشکلات فراوان برای دندان و پریودنشیوم و صرف وقت و هزینه بسیار جهت ساخت رستوزیشن مجدد و درمان دندان و لثه می شود، بنابراین در مطالعات متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر روش های معمول سیلندرگذاری( استفاده از رینگ لاینر و روش بدون رینگ) بر تطابق رستوریشن ریختگی بررسی شده است. با این حال تناقضاتی در نتایج تحقیقات و اشکالاتی در روش تحقیق آنها وجود دارد بنابراین نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود داشت. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چها روش معمول سیلندرگذاری- استفاده از یک لایه رینگ لاینر سلولزی خشک، یک و دو لایه رینگ لاینر سلولزی مرطوب و روش بدون رینگ- بر مارجینال گپ بین کستینگهای حاصل و خط خاتمه تراش دای است تا در نهایت روش مناسب، که باعث ایجاد کستینگهای مشابه و یکنواخت با حداکثر تطابق مارجین روی دای می شود، معرفی می گردد.

  روش یک و دو لایه رینگ لاینر مرطوب به علت کاهش مارجینال گپ کستینگهای حاصل روی دای و ایجاد مارجینال گپ قابل قبول از نظر کلینیکی و همچنین ایجاد نتایج مشابه با پراکندگی کم، روش مناسب و قابل اعتماد، جهت ساخت کستینگهای دندانی است.

  روش بدون رینگ مورد بررسی در این تحقیق به طور بسیار معنی داری از نظر آماری باعث افزایش وارجینال گپ کستینگهای حاصل روی دای می شود به طوری که اکثر کستینگهای حاصل از این روش دارای مارجینال گپ غیرقابل قبول از نظر کلینیکی هستند. همچنین پراکندگی و تکرارناپذیری نتایج حاصل از روش بدون رینگ به طور بسیار معنی داری از نظر آماری بیشتر از سه روش دیگر مورد بررسی در این تحقیق می باشد. با توجه به آسانتر بودن روش بدون رینگ توصیه می شود به منظور اصلاح این روش جهت ایجاد کشتینگهای مشابه و یکنواخت با مارجینال گپ فابل قبول از نظر کلینیکی تحقیقات بیشتر انجام شود.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پریودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی پریودانتیکس

  بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک درمان گرفتاری grade II فورکا مولرهای فک پایین با استفاده از (Dyna Graft) Demineralized Bone Matrix در مقایسه با روش Coronally positioned Flap

  استادان راهنما: دکتر افشین خورسند، دکتر یدالله سلیمانی شایسته

  نگارش: دکتر امیرحسین نگارش

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  هدف نهایی درمانهای پریودنتال برقراری سلاکت، فانکشن وزیبایی سیستم دندانی است. روش های به کار برده شده در درمان ضایعات - پریودنتال اغلب در صورتی که پیشرفت روند تخریب را آهسته کند یا به بازسازی اجزاء- پریودنشیوم کمک نماید، از لحاظ کلینیکی موفقیت آمیز تلقی می شوند. لذا در این رابطه روش های Reconstructive پیشنهاد گردیده اند که جهت جایگزین نمودن انساج حمایت کننده از دست رفته دندان می باشند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه نتایج ترمیم حاصل از درمان ضایعات grade II فورکادر مولرهای مندیبل با استفاده از ماده پیوندی Dynagraft (یک نوع Demineralized Bone Matrix ) و روش C.P.F.( Coronally Positioned Flap) می باشد.تحقیق حاضر یک مطالعه Randomized Controlled Clinical Trial می باشد. 12 بیمار شامل 9 زن و 3 مرد در فاصله سنی 25-40 سال که دارای درگیری grade II فورکامولرهای مندیبل به صورت bilateral بودند مورد بررسی قرار گرفتند که به طور Double blind مولرهای یک طرف توسط ماده پیوندی Dynagraft و طرف مقابل توسط روش C.P.F. تحت درمان قرار گرفتند.

  اندازه گیری های پایه، سه ماه و شش ماه بعد از عمل بر روی متغیرهای (K.G) Keratinized Gingiva, (P.P.D) Probing Pocket Depth, (CAL) Clinical Attachment Leverll و (H.P.D) Horizontal Probing Depth ثبت گردید. علاوه بر بررسی های کلینیکی، پیش از عمل ، سه ماه و شش ماه بعد از عمل از نواحی فوق رادیوگرافی (Radio visio Graphy) R.V.G. به عمل آمد تا تغییرات رادیوگرافیک استخوان در این نواحی بر روی صفحه مانیتور مورد بررسی قرار گیرد.

  میزان متوسط کاهش PPD سه ماه و شش ماه بعد از عمل در گروه تست به ترتیب 75/1 میلیمتر و 25/2 میلیمتر و در گروه کنترل 26/1 میایمتر و 27/1 میلیمتر بوده است. میزان متوسط Attachment gain سه ماه و شش ماه بعد از عمل در گروه تست به ترتیب 1/1 میلیمتر و 5/1 میلیمتر و در گروه کنترل 2/0 میلیمتر و 3/0 میلیمتر ثبت گردید. میزان متوسط کاهش KG سه ماه و شش ماه بعد از عمل در گروه کنترل 1/1 میلیمتر و 1/1 میلیمتر بوده است. مقدار متوسط کاهش HPD سه ماه و شش ماه بعد از عمل در گروه تست به ترتیب 55/1 میلیمتر و 2 میلیمتر و در گروه کنترل 55/0 میلیمتر و 55/0 میلیمتر ثبت شد. رادیوگرافی RVG تهیه شده از نواحی فوق سه ماه و شش ماه بعد از عمل تغییرات مثبتی را جهت Bone filling در گروه تست نسبت به گروه کنترل نشان می داد.

  بنابراین با توجه به نتایج فوق می توان استفاده از ماده پیوندی Dyna graft را به عنوان روشی مناسب جهت درمان ضایعات grade II مولرهای مندیبل توصیه نمود. بهرحال مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر، مشاهدات طولانی مدت تر و نیز بررسی های هیستولوژیک برای ارزیابی کامل این گونه روش های Regenerative و پتانسیل آنها برای ترمیم ضایعات فورکا نیاز است.


.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پریودانتیکس

.

پایان نامه برتر دوره دکتری پریودانتیکس

 

  بررسی رابطه بیماریهای پریودنتال با شمار سلولهای خونی و غلظت هموگلوبین

  استاد راهنما: دکتر فرناز سیار

  نگارش: مژده تبارکی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

  چکیده

  بیماری پریودنتال از جمله شایعترین بیماریها در جوامع بشری است که دارای اثرات موضعی و سیستمیک شناخته شده ای می باشد. تاثیر بیماریهای پریودنتال روی سلامت عمومی افراد چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است، بیماریهای پریودنتال را عامل خطرساز برای ابتلا به بسیاری از اختلالات سیستمیک معرفی کرده اند.

  تاثیر بیمارهای پریودنتال بر سلولهای خونی و مکانیسم های خونسازی در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، بیماریهای پریودنتال را محرک مکانیسم های تولید گلبولهای سفید و پلاکت ها دانسته اند و نقش بیماریهای پریودنتال در افزایش شمار گلبولهای سفید و پلاکتها را عامل بروز ضایعات ترمبوآمبولیک و توجیه ارتباط بیماریهای پریودنتال با بیماریهای قلبی – عروقی معرفی کرده اند. در زمینه تاثیر بیماریهای پریودنتال به مکانیسم های گلبولهای قرمز خون مطالعات اندکی انجام شده است و اطلاعات دقیقی در دست نیست. با توجه به این موضوع و نظر به ضعف متودولوژی اکثر تحقیقات انجام شده ، و به منظور ارزیابی این رابطه در کشورمان تحقیق حاضر روی بیماران مراجعه کننده به بخش های تشخیص و پریو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نیم سال دوم 1381 انجام گرفت. این مطالعه نشان داد که بیماری پریودنتال احتمالا با تاثیر روی فرآیندهای خونسازی و تولید سلول های خونی، سبب تغییر در شمار برخی سلولها، به صورت افزایش تعداد کل WBC و به طور مشخص نوتروفیلها، و افزایش تعداد پلاکت های خون می شود. .لی روی تهداد RBC ، غلطت هموگلوبین و شاخص های خونی ( MCHC,MCH,MCV ) تاثیر چندانی ندارد.

  انجام یک تحقیق تجربی( Clinical Trial ) برای تعیین تاثیر درمان بیماریهای پریودنتال بر میزان شاخصهای خونی، توصیه می شود.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی جراحی فک و دهان و صورت

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی جراحی فک و دهان و صورت

 بررسی رابطه عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی با ضخامت و تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندان عقل رویش نیافته نرمال استادان راهنما: دکتر حسین بهنیا، دکتر محمد مشرف


 

  نگارش: دکتر کاظم ساوجبلاغچی خیابانی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  چکیده

  با عنایت به اینکه تغییرات اولیه پاتولوژیک می توانند در فولیکول دندان عقل حادث شوند و فقدان علائم کلینیکی و رادیولوژیک به هیچ وجه نمی توانند نفی کننده ظهور این تغییرات باشد. بر لزوم توجه بیشتر بر نماهای تداعی کننده این تغییرات اولیه پاتولوژیک تاکید می گردد. با اعتقاد بر اینکه وجود پوشش سنگفرشی مطبق به تنهایی در فولیکول دلیل بر تشخیص کیست نیست وجود دو مشخصه پوشش سنگفرشی مطبق با چسبندگی کامل به جدار فولیکول و تعداد لایه های سلولی بیشتر از 5 را دلیل بر تغییرات اولیه کیستیک احتمالی می دانیم. وجود نماهایی که تداعی کننده تغییرات اولیه کیستیک و تومورال در این مطالعه بود نیز می تواند دلیل بر تائید امکان ایجاد تغییرات کیستیک و پاتولوژیک در فولیکول دندان های عقل رویش نیافته حتی در محدوده نرمال عرض فضای مزبور باشد. با این وجود لزوم یاری جستن از مطالعات سیتولوژی و هیستوکمیستری تاکید می گردد.

  عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی با ضخامت فولیکول کاملا رابطه خطی معنی دار داشته و بر اساس الگوهای گرایش بدست آمده در این مطالعه، محاسبه مقدار عرض فضای در برگیرنده فولیکول بر اساس عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی در O.P.G و P.A در دو ناحیه مزیال و دیستال کاملا ممکن می گردد. هر چند که بواسطه کم بودن ضزیب تعیین در مورد رابطه خطی دیستال دندان عقل فک بالا بواسطه مشکلات اندازه گیری، کاربرد این الگو در ناحیه مزبور توصیه نمی شود. در این مطالعه الگوهایی با کاربرد کلینیکی برای تبدیل عرض فضای مزبور در هر دو نوع رادیوگرافی به یکدیگر تهیه گردید. هیچگونه رابطه ای بین عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی و تغییرات پاتولوژیک حتی با درنظر گرفتن تغییرات احتمالی در محدوده جامعه مطالعه حاضر بدست نیامد.

  با تاکبد بر اینکه تعیین یک حد نرمال برای عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی بواسطه ایجاد یک محدوده اطمینان کاذب ، در حالی که معیار مزبور یک اندازه گیری دو بعدی از جسمی سه بعدی بوده و سطوح باکال و لینگوال را نیز نمی تواند شامل شود و مهمتر از همه پیدایش تغییرات پاتولوژیک در مقادیر پایین تر نیز ممکن و منطقی می باشد، عمل غیر محتاطانه ای است، در این مطاللعه با استفاده از خصوصیات توزیع نرمال میانگین های جامعه عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی، مقادیر بیشتر از 5/1 میلیمتر در P.A و بیشتر از 2 میلیمتر در O.P.G را حداقل خارج از رنج نرمال جامعه عرض فضای رادیولوسنت دورتاجی می دانیم. هر چند که مقادیر بزرگتر را به معنی تشخیص حتمی یک ضایعه کیستیک محسوب نمی کنیم.

 

.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری جراحی دهان و فک و صورت

.

پایان نامه برتر دوره دکتری جراحی دهان و فک و صورت

  بررسی غلظت دو آنتی بیوتیک سفالکسین و آموکسی سیلین در سرم خونی حفره دندانهای کشیده شده در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1382

  استادان راهنما: دکتر امیرحسین فخرایی، فرشته جبل عاملی

  نگارش: گلاره قبادی بیگوند

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  در درمانهای دندانپزشکی همواره اعمالی نظیر کشیدن دندان و جراحیهای ناحیه دهان و فک احتمال انتشار باکتری در خون و ایجاد عفونت برای افرادی که از لحاظ پزشکی دارای مشکل می باشند، همراه است.

  به همین دلیل تجویز پروفیلاکتیک آنتی بیوتیک بطور موثری می تواند از وقوع باکتریمی و در نتیجه ایجاد عفونت جلوگیری نماید. لذا این مطالعه بر روی تعیین غلظت دو آنتی بیوتیک سفالکسین و آموکسی سیلین در سرم خونی حفره آلوئول بعد از گذشت زمانهای 180-120-90-60-30 دقیقه از تجویز دارو و مقایسه اثر این دو دارو با یکدیگر متمرکز گشت تا آنتی بیوتیک موثرتر را مشخص کرده و از آن جهت پروفیلاکسی استفاده نمائیم.

  این تحقیق بر روی 80 نفر از افراد سالم، از هر دو جنس و در سنین مختلف که جهت کشیدن دندان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. این افراد به دو گروه تقسیم شدند : به افراد یک گروه 1گرم سفالکسین خوراکی و به افراد گروه دیگر 1گرم آموکسی سیلین خوراکی داده شد.

  بعد از گذشت زمانهای مورد نظر عمل کشیدن دندان صورت گرفت و از خون حفره آلوئول نمونه گیری به عمل آمد. نمونه ها در آزمایشگاه میکروب شناسی برای سنجش آنتی بیوتیک ها مطابق روش های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج زیر بدست آمد. میانگین حداکثر غلظت سرمی بدست آمده برای سفالکسین 5467/41 میکروگرم در میلی لیتر و در زمان 90 دقیقه پس از مصرف دارو بود، در مورد آموکسی سیلین این مقدار 1006/10 میکروگرم در میلی لیتر و در زمان 120 دقیقه بعد از مصرف دارو بود. همچنین میزان MIC بدست آمده بر علیه استرپتوکک سنگوئیس برای سفالکسین 2میکروگرم در میلی لیتر بود که میانگین حداکثر غلظت سرمی دارو تقریبا 20 برابر آن بود و در مورد آموکسی سیلین MIC=1 میکروگرم در میلی لیتر بود که متوسط غلظت سرمی آن 10 برابر این مقدار بود. با توجه به نتایج مطالعه مشخص شد، سفالکسین بسیار موثرتر از آموکسی سیلین در جلوگیری از عفونت ها عمل می نماید.همچنین با توجه به اوج غلظت سرمی دو آنتی بیوتیک مذکور به این نتیجه رسیدیم که بهترین زمان مصرف سفالکسین 90 دقیقه و آموکسی سیلین، 120 دقیقه قبل از انجام هرگونه عمل جراحی در ناحیه فک و دهان می باشد.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

.

پایان نامه برتر دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

  بررسی اثر فیلر لوسیت بر سایش سه جزیی کامپوزیت دندانی

  استادان راهنما: دکتر اسماعیل یاسینی ٬ دکتر محمد عطائی

  نگارش: دکتر مریم امینی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  مقاومت سایشی نسبتا ضعیف کامپوزیتهای دندانی در نواحی تحت فشار اکلوزالی خلفی استفاده وسیع از این ماده را در کلینیک محدود کرده است.

  هدف از مطالعه حاضر بررسی سایش سه جزیی کامپوزیت لوسیت است.در این کامپوزیت از یک فیلر جدید( لوسیت : KAISi2O6 )، استفاده شده است. مقاومت سایشی این کامپوزیت با سایش کامپوزیت شیشه ( Glass ) که دارای فیلر شیشه آلومینیوم – باریوم سیلیکات است، مقایسه می شود.

  مطالعه حاضر از نوع مداخله ای بود که در پژوهشگاه پلیمر ایران انجام شد و در هر گروه 5 نمونه در نظر گرفته شد. شمش های IPS Empress ( Ivoclar-Vivadent) توسط آسیاب گویچه ای خرد شده و از الک شماره 800 گذرانده شد. فیلرهای سایلن زده شده شیشه ولوسیت با مونومربیس فنل گلایسیدیل متاکریلات ( BisGMA ) وتری اتیلن گلیکول دی متاکریلات ( TEGDMA ) به صورت دستی مخلوط شد و کامفور کوئینون و آمین به عنوان شروع کننده نوری اضافه شد.

  توسط طیف سنج مادون قرمز( FTIR ) از درجه تبدیل باندهای دوگانه ( DC ) کامپوزیت ها بعد از پلی مره شدن نوری و حرارتی اندازه گیری به عمل آمد. خمیرهای آماده شده کامپوزیت شیشه، لوسیت و همچنین کامپوزیت تجارتی تتریک سرام به طور جداگانه ، در قالب شفاف پلکسی گلاس قرار گرفت و نوری با شدت 700 mW/cm 2 به مدت 40 ثانیه از هر طرف تابانده شد. سپس نمونه ها در کوره ای با دمای 120 درجه سانتیگراد به مدت 5ساعت قرار گرفت تا میزان DC به حداکثر مقدار ممکن برسد.

  آزمون سایش نمونه ها درون ظرفی که توسط یک موتور با سرعت 50 rpm می چرخید، صورت گرفت. این ظرف حاوی پودر پارمیس با مش 150 بودو پودر پارمیس به منزله جزء سوم که نمونه ها را می سایید عمل کرد. میزان کاهش وزن نمونه ها توسط ترازو با دقت چهار صدم اعشار بعد از هر پنجاه ساعت اندازه گیری شد. بعد از اتمام سایش نمونه ها، از سطح ساییده شده تصاویر SEM گرفته شد. آنالیز آماری ANOVA ، Tukey HSD روی داده های بدست آمده صورت گرفت. ( P < 0/05 ) . لازم بذکر است سایش نمونه های تتریک سرام به عنوان یک محصول تجاری موجود در بازار در این مطالعه گزارش شده است.

  از لحاظ آماری بین میزان سایش نمونه های کامپوزیتی در سه گروه مختلف کامپوزیت تفاوت چشمگیر دیده شد. به این صورت که بیشترین سایش متعلق به گروه کامپوزیت شیشه (28%) و کمترین سایش متعلق به کامپوزیت لوسیت (19%) بود. احتمالا تفاوت در میزان سایش نمونه ها به نوع فیلر، تبلور( Crystallinity ) و سختی ( hardness ) فیلرها مرتبط است. سایش کامپوزیت تتریک سرام از کامپوزیت لوسیت بیشتر و از کامپوزیت شیشه کمتر بود(22%).


.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی ترمیمی

.

پایان نامه برتر دوره دکتری دندانپزشکی ترمیمی

 

  بررسی استحکام برشی و ریزنشت یک دنتین باندینگ آزمایشگاهی و مقایسه آن با نمونه خارجی( سیستم ScotchbondMP Adhesive ) بر اساس استاندارد ISOTR 11405

  استادان راهنما: دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی، دکتر محمد عرفان

  نگارش: الهیار نزادی نیاسر

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکیده

  استحکام پیوند و میزان ریزنشت از مهمترین خصوصیات دنتین باندینگ ها می باشد که نقش اساسی را در اتصال کامپوزیت ها به نسوج دندانی(عاج و مینا) به عهده دارند. وجود ریزنشت باعث نفوذ عوامل باکتریال به توبول های عاجی و سطوح مینایی شده و حساسیت، درد، عود پوسیدگی و از دست رفتن ترمیم کامپوزیتی را به دنبال خواهد داشت. استحکام پیوند ناکافی هم باعث کنده شدن زودهنگام کامپوزیتدر اثر ابتدایی ترین نیروهای مضغی خواهد شد.مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان ریزنشت و استحکام پیوند یک باندینگ آزمایشگاهی و SCotchbond Multipurpose و مقایسه آنها با یکدیگر انجام شد. باندینگ آزمایشگاهی با هدف برداشتن گامی کوچک در جهت تولید مواد دندانی ساخت داخل مورد پژوهش قرار گرفت.

  در این مطالعه تجربی، با کمک میزان نفوذ فوشین در دیواره پرکردگی میزان ریزنشت تعیین شده و بر اساس استاندارد ISOTR11405 ، درجه بندی شد و با استفاده از آزمونهای Non- Parametric آنالیز گردید. استحکام پیوند هم با کمک دستگاه Zwick اندازه گیری شد.

  نتایج ریزنشت اختلاف معنی داری را بین گروه ها نشان نداد. حتی در هر گروه بین اکلوزال و ژنژیوال هم به لحاظ ریزنشت اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. از لحاظ Shear Bond Strength هم هیچ اختلاف معنی داری در قسمت هایی مینایی و عاجی دو باندینگ مشاهده نگردید. با توجه به این نکته که هیچ اختلاف معنی داری میان دو باندینگ در قسمتهای مختلف مشاهده نشده، باندینگ آزمایشگاهی از لحاظ ریزنشت و استحکام پیوند دارای شرایطی مشابه SbMP بوده و تولید انبوه و استفاده از آن در کلینیک توصیه می گردد.


نفرات برتر پایان نامه های دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان

.

پایان نامه های برتر دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

  بررسی میزان جذب فلوراید دهان شویه های پرسیکا و ایرشا توسط مینای سالم در مقایسه با دهان شویه استاندارد (in Vitro) Oral-B

  استاد راهنما: دکتر مسعود فلاحی نژاد

  نگارش: دکتر ندا پیشوا

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  چکیده

  هدف از تحقیق حاضر ارزیابی میزان جذب قلوراید( Fluoride Uptake ) توسط مینای سالم دو نوع دهان شویه ایرانی و مقایسه آنها با نمونه استاندارد خارجی می باشد. به این منظور، ابتدا مقادیر فلوراید دهان شویه های پرسیکا، ایرشا - آنتی پلاک و Oral-B به روش پتانسیومتری (سه مرتبه) تعیین شد. از آنجایی که دهان شویه پرسیکا، فاقد فلوراید تشخیص داده شد در مراحل بعدی آزمایش حذف گردید. دهان شویه ایرشا – آنتی پلاک مانند دهان شویه Oral-B حداقل حاوی 05/0 % سدیم فلوراید بود. در مرحله دوم، 30 دندان پرمولر سالم انسان که به منظور ارتدنسی کشیده شده بودند، در سه گروه تقسیم شدند ( هر گروه شامل 10 نیمه دندان در گروه شاهد و 10 نیمه دیگر همان دندانها در گروه مورد) و به مدت 7 روز متوالی هر روز به مدت 1 دقیقه تحت تاثیر دهان شویه های Oral-B و ایرشا – آنتی پلاک قرار گرفتندو سپس در داخل بزاق مصنوعی شناور شدند. تفاوت گروه دوم و سوم در آن بود که در گروه دوم تنها از دهان شویه استفاده می شد ولی در گروه سوم 5 دقیقه بعد از اثر دادن دهان شویه، سطح دندانها به مدت 5 ثانیه مسواک زده می شد. پس از گذشت 7روز، کلیه نمونه های شاهد و مورد در محلول پتاس امولار قرار گرفتند و به روش Caslavska میزان فلوراید محلول در پتاس ( KOH-SF ) اندازه گیری شد. سپس با استفاده از روش biopsy acid etch enamel کلیه نمونه ها از نظر مقدار فلوراید پیوند داده شده در ساختمان مینا (SBF) Structurally Bound Fluoride مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون های Pairedt- test ، ANOVA ، LSD مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مقدار فلوراید KOH-SF ، SBF در گروه های شاهد و مورد از نظر آماری تفاوت عمده ای دارند.( P < 0/05 )

  اما در مقایسه بین سه گروه از نظر میزان جذب فلوراید تفاوتی دیده نمی شود به جز در گروه 2و3 که از نظر مقدار جذب شده KOH-SF اختلاف جزیی نشان می دهند.

  با کمک یافته های این تحقیق مشخص می شود که استفاده از دهان شویه ایرانی ایرشا- آنتی پلاک از نظر جذب فلوراید ( KOH-SF , SBF ) مشابه نمونه استاندارد خارجی عمل می کند. به علاوه مسواک زدن بعد از استعمال دهان شویه، تنها باعث کاهش جذب KOH-SF می شود و نغییری در مقدار جذب SBF وجود ندارد.


.

نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی کودکان

.

پایان نامه برتر دوره دکتری دندانپزشکی کودکان

   

  بررسی اثر روشهای توتال اچ و سلف اچ بر ریزنشت پیت و فیشور سیلنت و کامپوزیت فلو در دندانهای دائمی

  استاد راهنما: دکتر مجید مهران

  نگارش: خدیجه زمانی گندمانی

  دانشکده دندانپرشکی دانشگاه شاهد

 

  چکیده

  سابقه و هدف تحقیق : تحقیقی که کاملا شبیه تحقیق حاضر باشد صورت نگرفته است.

  هدف از این تحقیق: مقایسه میزان ریزنشتدر روش های توتال اچ و سلف اچ حین استفاده از ماده فیشور سیلنت و کامپوزیت فلو در دندانهای دائمی می باشد.

  مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه تجربی بوده و بر روی 60 دندان پره مولر که دارای شیارهای سالمی بودند و فاقد هر گونه پوسیدگی انجام شده است. روش نمونه گیری آسان و با تخصیص نمونه ها به گروه های تصادفی ساده صورت گرفته

  متغیر مورد نظر میزان ریزنشت در 4 گروه زیر می باشد:

  گروه A : اسید اچ + باند + کامپوزیت فلو

  گروه B : اسید اچ + فیشور سیلنت

  گروه C : اسید اچ + کامپوزیت فلو

  گروه D : سلف اچ + فیشورسیلنت

  نتایج و یافته ها: نشان داده شد که در استفاده از روش های سلف اچ و توتال اچ تفاوت معنی داری در ریزنشت مشاهده نشده است ولی در استفاده از فیشورسیلنت میزان ریزنشت به طور معنی داری کمتر از کامپوزیت فلو می باشد.


نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

.

 پایان نامه برتر دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

  طراحی و ارزیابی نرم افزار تعیین لندمارکهای سفالومتری به صورت اتوماتیک

  استاد راهنما: دکتر مسعود ورشوساز

  نگارش: دکتر سپیده گورنگ

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  چکیده

  انجام آنالیزهای سفالومتری مختلف برای تشخیص رابطه های دندانی و اسکلتی برای تمام بیماران مراجعه کننده جهت درمان های ارتودنسی و ارتوسرجری انجام می گیرد و از آنجا که کار تعیین لندمارکها کاری وقت گیر است و تعیین دقیق آنها به آموزش و تجربه و خطاهای فردی وابسته است، هدف از انجام این مطالعه تهیه و ارزیابی نرم افزار تعیین اتوماتیک لندمارکهای سفالومتری است.

  این مطالعه از نوع تشخیصی Diagnostic است. پس از آماده سازی و ساخت نرم افزار از روی 140 رادیوگرافی سفالومتری توسط گروه مهندسین پزشکی برای ارزیابی نرم افزار تعداد 10 عدد رادیوگرافی سفالومتری دیگر از بین رادیوگرافی های بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی توسط دوربین دیجیتال وارد رایانه شدند و در اختیار سه متخصص ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی توسط نرم افزار بصورت اتوماتیک تعیین محل شدند و در نهایت نتایج به دست آمده از دو روش ، دستی و رایانه ای، توسط آزمون جفتی (Paired T Test) T با یکدیگر مقایسه شدند.

  نتایج کلی بدست آمده اینگونه نشانه می دهند که 51% از نقاط تعیین شده بوسیله نرم افزار با دقت 1mm و 63% با دقت 2mm اختلاف و 92% لندمارک ها با اختلاف 4mm تعیین شدند، در 7 نقطه از 10 نقطه مورد نظر در تحقیق حاضر، میانگین فاصله نقطه تعیین شده توسط کامپیوتر تا نقطه مرجع( میانگین سه مشاهده کننده) کمتر از اختلاف حداکثر فاصله نقطه تعیین شده توسط سه مشاهده گر بود و در نقطه B روش رایانه ای دارای دقت بالاتر نسبت به روش دستی( P =0/0 ) و در نقطه سلاروش دستی دارای دقت بالاتری نسبت به روش رایانه ای است( P = 0/036 )

  نتایج اسن مطالعه نشان داد که در تعیین اکثریت لندمارکها رایانه خطایی در حد خطای فردی مشاهده گرها داشته و شاید بتواند جایگزین مناسبی برای فرد در Tracing سفالومتری باشد.


.

 نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری رادیولوژی دهان و فک و صورت

.

 پایان نامه برتر دوره دکتری رادیولوژی دهان و فک و صورت

 

  بررسی دقت اندازه گیری حجمی تومورهای سینوس فرونتال بوسیله توموگرافی کامپیوتری اسپیرال دوبعدی و سه بعدی به صورت In Vivo

  استاد راهنما: دکتر فرزانه مومنی ترکمان

  نگارش: سپهر سپاسی

 

  چکیده

  علیرغم استفاده روزافزون از تکنولوژی تعیین حجم بوسیله سی تی اسکن در ارزیابی های قبل و بعد از جراحی در نواحی مختلف بدن این روش در ناحیه ماگزیلوفایشیال مورد استفاده قرار نمی گیرد.

  هدف از این تحقیق مشخص کردن دقت اندازه گیری حجمی تومورهای سینوس فرونتال با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اسپیرال ( Spiral CT ) 2بهدی و 3بعدی بصورت in vivo می باشد.

  در این تحقیق از 5 گربه استفاده شد. پس از بیهوشی گربه ها و ایجاد فلپ با استفاده از نوک تیز Pin ارتوپدی یک سوراخ به ناحیه سینوس فرونتال چپ گربه ایجاد شد. سپس 0/1 cc از نوعی ماده قالب گیری در پروتز( به عنوان شبیه ساز تومور) به درون سینوس فرونتال بوسیله سرنگ تزریق شد. از گربه ها Spiral CT گرفته شد. تخمین حجم بوسیله نرم افزاری دستگاه CT به صورت دو بعدی و سه بعدی صورت گرفت. با توجه به اینکه حجم ماده تزریق شده برای ما مشخص بود، از طریق مقلیسه آن با میزان حجم بدست آمده از برنامه نرم افزاری تخمین حجم دستگاه CT ، میزان دقت تعیین حجم دستگاه در دو Option 2بعدی و 3بعدی را مشخص گردید. برای مقایسه بین حجم واقعی تومور(حجم تزریق شده) و حجم محاسبه شده بوسیله CT از آزمون T استفاده کردیم.

  بین حجم واقعی تومور و حجم اندازه گیری شده بوسیله Spiral CT در Option 2بعدی اختلاف معنی داری وجود نداشت.( P > 0/05 ) همچنین بین حجم واقعی تومور و اندازه گیری حجمی تومور با Spiral CT در Option 3بعدی اختلاف معنی داری وجود نداشت( P > 0/05 ).

  اندازه گیری حجمی تومورها با استفاده از Spiral CT در هر دو Option 2بعدی و 3 بعدی از دقت بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است این روش در ارزیابی و طرح درمان نئوپلاسمهای فک و صورت بسیار مفید می باشد.


نفرات برتر  تالیف

.

رتبه دوم تالیف

 

  بیومواد فلزی


  مولفین: دکتر محمد حسین فتحی، دکتر وجیه السادات مرتضوی

  انتشارات ارکان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1382

 

  کتاب خواص و کاربرد پزشکی بیومواد فلزی شامل اطلاعاتی درباره ترکیب شیمیایی، خواص فیزیکی – مکانیکی ، ساختار ، رفتار، ویژگی ها و کاربرد پزشکی بیومواد فلزی است در آغاز، سابقه تاریخی بیومواد بررسی شده و درباره انتخاب بیومواد، توسعه و کاربردبیومواد فلزی اطلاعاتی ارائه گردیده و مراحل ساخت کاشتنی ها، ریزساختار و خواص بیومواد فلزی مورد توجه قرار گرفته است. چهار فصل آخر کتاب به معرفی چهار نوع بیومواد فلزی شامل، فولاد زنگ نزن، آلیاژهای پایه کبالت، تیتانیم و آلیازهای آن و همچنین آمالگام دندانی که مصرف گسترده ای در پزشکی و دندانپزشکی دارند، اختصاص یافته است و اطلاعات جامعی درباره خواص و ویزگی ها، ترکیب شیمیایی، خواص فیزیکی، مکانیکی، فرایندها، انتخاب و کاربرد پزشکی هر یک از آنها ارائه گردیده است.

  کتاب حاضر مجموعه مناسب برای دوره های عمومی دندانپزشکی، پزشکی و دوره های تخصصی دندانپزشکی ترمیمی، پروتزهای دندانی، ارتودنسی و همچنین دوره تخصصی جراحی ارتوپدی و درمان استخوان است و برای استفاده دوره های مهندسی پزشکی و به ویژه دوره تحصیلات تکمیلی بیومواد و بیومکانیک مثمر ثمر است.

بایگانی مطالب:

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 172
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 125
:. تمام بازدید‌ها: 11769227
:. بازدید 24 ساعت قبل: 4265

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.05 seconds with 96 queries by YEKTAWEB